Arbejdsforhold

MLC

Maritime Labour Convention (MLC) er et internationalt regelsæt, der først og fremmest henvender sig til de enkelte lande, som kan have meget forskellige traditioner med hensyn til, hvordan reguleringen gennemføres nationalt. Konventionen kan hentes nedenfor.

De Forenede Nationers Internationale Ar­bejds­or­ga­ni­sa­tion (ILO) vedtog på sø­fart­s­kon­fe­ren­cen i 2006 konventionen om søfarendes arbejdsforhold, bedre kendt som Maritime Labour Convention (MLC). Konventionen har til formål at skabe et enkelt sammenhængende instrument, der omfatter alle moderne krav til søfarendes arbejdsforhold, og den medfører især nye krav til de skibs­fart­s­na­tio­ner, som ikke lever op til de normale kvalitetskrav.

Konventionen – der  trådte i kraft den 20. august 2013 – indebærer blandt andet, at alle skibe skal være i besiddelse af et Maritime Labour Certificate. Danske Rederier har i tæt samarbejde med medlemmerne udarbejdet et værktøj, der kan lette rederiernes MLC-certificering. Dette arbejde blev afsluttet i marts 2013 med udgivelsen af Danske Rederiers MLC-manual.

Manualen kan downloades nedenfor i to versioner - med eller uden bilag. 

MLC-manual

MLC-manual med bilag (zip-fil)

Re­gel­grund­la­get for MLC

Maritime Labour Convention (MLC) er et internationalt regelsæt, der først og fremmest henvender sig til de enkelte lande, som kan have meget forskellige traditioner med hensyn til, hvordan reguleringen gennemføres nationalt. Konventionen kan hentes nedenfor.

MLC og EU-Retten 

MLC regulerer til dels forhold, der er underlagt EU’s kompetence, hvilket indebærer, at dele af konventionen for Danmarks og de øvrige EU-landes vedkommende er blevet gennemført via europæiske regler.

Gennem en aftale mellem de europæiske rederi organisationer og de europæiske sø­fart­sor­ga­ni­sa­tio­ner, er det lykkedes at opnå en hensigtmæssig EU retlig implementering af de dele af konventionen, hvor Danmark ikke længere har re­gu­le­rings­kom­pe­ten­cen.

Rådets Direktiv 2009/13/EF af 16. februar 2009 om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Associations (ECSA) og European Transport Workers’ Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, findes nedenfor.

MLC og dansk lovgivning 

MLC-konventionen medfører især nye krav til de lande, som driver skibsfart, og som ikke lever op til de normale kvalitetskrav. Dansk sø­fart­s­lo­v­giv­ning lever i vidt omfang allerede op til konventionens krav, men det har dog været nødvendigt at gennemføre visse ændringer. Loven, der blandt andet indeholder disse ændringer, kan ses nedenfor. 

Konventionen om søfarendes arbejdsvilkår

ECSA og ETF's konvention om søfarendes arbejdsforhold

Ændringer af dansk sø­fart­s­lo­v­giv­ning

Nye og ændrede be­kendt­gø­rel­ser som følge af MLC

Sø­fart­s­sty­rel­sen har indledt udstedelsen af de mere en 20 nye og ændrede be­kendt­gø­rel­ser som følge af den nationale gennemførelse af MLC.

Be­kendt­gø­rel­ser­ne, der alle forventes at ville træde i kraft den 20. august 2013, vil i takt med udstedelsen kunne ses nedenfor.

Med­lem­s­o­ri­en­te­ring om MLC

MLC-nyhedsbreve 

Medlemsbreve om MLC