Arbejdsmarked

Danske Rederier er ar­bejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tion for rederier, med skibe, der sejler under dansk flag. På disse sider kan du finde informationer om hoved overenskomster og aftaler indgået med danske faglige organisationer. Derudover kan du finde nyttig viden om diverse arbejdsmarkeds- og an­sæt­tel­ses­ret­li­ge emner, som Danske Rederier bistår deres medlemmer med. Denne rådgivnings- og in­for­ma­tions­si­de er delvist låst, og du kan finde mere information hvis du er medlem af Danske Rederier og logger ind.

Emner

Overenskomster og aftaler

Langt de fleste ar­bejds­funk­tio­ner på danske skibe og of­fshore­p­lat­for­me er overenskomst­dæk­ke­de, og branchen er både på arbejdsgiver- og løn­mod­ta­ger­si­de kendetegnet ved en relativ høj or­ga­ni­sa­tions­grad.

Overenskomster og aftaler

Rådgivning og information

Danske Rederiers afdeling for Arbejdsmarked, Rekruttering og Uddannelse (ARU) er medlemmerne behjælpelige med de juridiske og for­hand­lings­mæs­si­ge spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med an­sæt­tel­ses­for­hold.

Rådgivning og information

Flere kvinder i shipping

Danske Rederier ønsker i samarbejde med branchen at øge andelen af kvinder i shipping. Værktøjskassen Taskforce for flere kvinder til søs bliver løbende opdateret med nye idéer og er således en dynamisk størrelse. Værktøjerne er udarbejdet til det formål at støtte indsatsen bag de 10 anbefalinger, som Taskforce for flere kvinder til søs har udarbejdet og som retter sig mod rederier, maritime ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner og øvrige interessenter i Det Blå Danmark.

Flere kvinder i shipping

Alt om Covid-19

Der gælder ikke længere Covid-19 restriktioner i Danmark, men der findes en række anbefalinger, som du kan få et overblik over.

Alt om Covid-19

Medical Office ApS - Lægekontoret

Medical Office, Lægekontoret, udfører læ­ge­un­der­sø­gel­ser af dine medarbejdere.

Medical Office

DIS Lønstatistik

Medlemmer af Danske Rederier og Fær­ge­re­de­ri­er­ne skal indberette løndata for deres søfarende, der gør tjeneste på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Lø­nind­be­ret­nin­ger­ne skal sendes til Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning.

DIS Lønstatistik

Per­so­na­lepo­li­tik

De fleste rederier har en personale-politik og/eller en Safety Management System-manual, hvor regler, procedurer, leveregler og normer er nedfældet.

Personalepolitik

Bar­sels­ud­lig­nings­ord­ning

Danske Rederier administrerer Bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen for re­de­ri­er­hver­vet. Ordningen, der er bran­che­spe­ci­fik, hører under den fælles udligning på DA-området. Bar­sels­ud­lig­ning, der er indført ved lov, udligner de tilmeldte rederiers udgifter til ansattes løn under disses barselsorlov. Refusion sker på baggrund af den udbetalte løn til medarbejdere på barselsorlov.

Barselsudligningsordning

Danske Rederiers Fe­rie­kort­ord­ning

Danske Rederier administrerer på vegne af med­lem­s­re­de­ri­er­ne feriepenge for de søfarende. Ordningen, der er bran­che­spe­ci­fik, er en af flere private ordninger i Danmark. Ordningen administreres efter ferielovens bestemmelser med de ændringer, som følger af Sø­fart­s­sty­rel­sens be­kendt­gø­rel­ser og retningslinjer foruden indgåede kollektive aftaler med de søfarendes faglige organisationer.

Feriekort

MLC

Maritime Labour Convention (MLC) er et internationalt regelsæt, der først og fremmest henvender sig til de enkelte lande, som kan have meget forskellige traditioner med hensyn til, hvordan reguleringen gennemføres nationalt. Konventionen kan hentes nedenfor.

MLC

Støttefonde

Danske Rederier administrerer en række mindre maritime fonde, hvorfra der er mulighed for at søge om økonomisk støtte, såfremt en række betingelser er opfyldt. I det følgende er anført de fonde, som Danske Rederier administrerer, herunder om fondene modtager ansøgninger. Formål, hvortil der kan ansøges om støtte, samt krav til ansøgning og betingelser for at kunne yde støtte, er ligeledes anført. Ansøgninger, der ligger uden for fondenes formål, vil ikke kunne komme i betragtning til støtte.

Fonde

Parent'SHIP

De fleste gør sig en masse tanker om arbejdslivet i forbindelse med at gå på barsel, derfor har vi hos De Danske Rederier og WIS valgt at åbne en barselscafé.

Parent'SHIP

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores pressemeddelser og få en mail, når der er nyt fra Danske Rederier