Arbejdsmarked

Danske Rederier er ar­bejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tion, der bistår rederier med skibe, som sejler under dansk flag. På disse sider kan du finde information om ho­ved­ove­renskom­ster og aftaler indgået med danske faglige organisationer samt nyttig viden om arbejdsmarkeds- og an­sæt­tel­ses­ret­li­ge emner. Nogle sider er forbeholdt medlemmer, som kan finde mere information ved at logge ind.

Emner

Overenskomster og aftaler

Langt de fleste ar­bejds­funk­tio­ner på danske skibe og of­fshore­p­lat­for­me er overenskomst­dæk­ke­de, og branchen er både på arbejdsgiver- og løn­mod­ta­ger­si­de kendetegnet ved en relativ høj or­ga­ni­sa­tions­grad.

Overenskomster og aftaler

Rådgivning og information

Danske Rederiers afdeling for Arbejdsmarked, Rekruttering og Uddannelse (ARU) er medlemmerne behjælpelige med de juridiske og for­hand­lings­mæs­si­ge spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med an­sæt­tel­ses­for­hold.

Rådgivning og information

FAQ og politik om Ar­bejds­tids­re­gi­stre­ring

Folketinget vedtog den 23. januar 2024 en ændring af ar­bejds­tids­lo­ven som bl.a. medfører, at arbejdsgivere fra den 1. juli 2024 skal registrere medarbejdernes arbejdstid.

FAQ og politik om Arbejdstidsregistrering

Nyhedsbreve

Danske Rederier sender nyhedsbreve direkte til medlemmerne om aktuelle emner. Nyhedsbreve henvender sig primært til folk beskæftigende med HR, Crewing, arbejdsret etc..

Nyhedsbreve

Flere kvinder i shipping

Danske Rederier ønsker i samarbejde med branchen at øge andelen af kvinder i shipping, blandt andet med et charter underskrevet af en stribe rederier og en værktøjskasse sammensat ud fra ti anbefalinger.

Flere kvinder i shipping

Diversitet, ligestilling og inklusion (DEI)

Danske Rederier bestræber sig på at fremme diversitet, ligestilling og inklusion (DEI) i skibsfarten, heriblandt gennem Di­ver­si­tets­pri­sen, som uddeles hvert år som anerkendelse for en særlig indsats for at fremme diversitet, ligestilling og inklusion.

Diversitet, ligestilling og inklusion (DEI)

FAQ – Lov om afskaffelse af st. bededag

Loven, der trådte i kraft 1. januar 2024, afskaffer st. bededag som helligdag. Dette med henblik på at øge ar­bejds­ud­bud­det, så der – med loven – indføres en ekstra almindelig arbejdsdag om året. Måtte en lønmodtagers arbejdstid blive forøget som følge heraf, har lønmodtageren ret til betaling.

FAQ – Lov om afskaffelse af st. bededag

Medical Office ApS - Lægekontoret

Medical Office, Lægekontoret, udfører læ­ge­un­der­sø­gel­ser af dine medarbejdere.

Medical Office

DIS Lønstatistik

Medlemmer af Danske Rederier og Fær­ge­re­de­ri­er­ne skal indberette løndata for deres søfarende, der gør tjeneste på et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister. Lø­nind­be­ret­nin­ger­ne skal sendes til Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning.

DIS Lønstatistik

Per­so­na­lepo­li­tik

De fleste rederier har en personale-politik og/eller en Safety Management System-manual, hvor regler, procedurer, leveregler og normer er nedfældet.

Personalepolitik

Bar­sels­ud­lig­nings­ord­ning

Danske Rederier administrerer Bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen for re­de­ri­er­hver­vet, hvor de tilmeldte rederiers udgifter til ansattes løn udlignes under disses barselsorlov.

Barselsudligningsordning

Danske Rederiers Fe­rie­kort­ord­ning

Danske Rederier administrerer på vegne af med­lem­s­re­de­ri­er­ne feriepenge for de søfarende. Med ordningen indbetaler med­lem­s­re­de­ri­er søfarendes feriepenge til Danske Rederier, som garanterer for udbetalingen ved afholdelse af ferie.

Feriekort

MLC

Maritime Labour Convention (MLC) er et internationalt regelsæt, der først og fremmest henvender sig til de enkelte lande, som kan have meget forskellige traditioner med hensyn til, hvordan reguleringen gennemføres nationalt. Konventionen kan hentes nedenfor.

MLC

Støttefonde

Danske Rederier administrerer en række mindre maritime fonde, hvorfra der er mulighed for at søge om økonomisk støtte, såfremt en række betingelser opfyldes.

Fonde

Parent'SHIP

De fleste gør sig en masse tanker om arbejdslivet i forbindelse med at gå på barsel, derfor har vi hos De Danske Rederier og WIS valgt at åbne en barselscafé.

Parent'SHIP

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores pressemeddelser og få en mail, når der er nyt fra Danske Rederier