FAQ – Lov om afskaffelse af st. bededag

Loven, der trådte i kraft 1. januar 2024, afskaffer st. bededag som helligdag. Dette med henblik på at øge ar­bejds­ud­bud­det, så der – med loven – indføres en ekstra almindelig arbejdsdag om året. Måtte en lønmodtagers arbejdstid blive forøget som følge heraf, har lønmodtageren ret til betaling.

Be­ta­lings­me­to­den er forskellig alt efter om lønmodtageren modtager fast månedsløn (eller fast løn for anden periode) eller timeløn, men grundlæggende skal der kompenseres for en den forøgede dags arbejde.

Forøges lønmodtagerens arbejdstid ikke som følge af loven har lønmodtageren ikke ret til betaling. Det er f.eks. tilfældet for søfarende der arbejder i et regi (fx 1:1-ordninger), hvor arbejdstiden er fastsat uafhængigt af forekomsten af dage, der for andre sædvanligvis betragtes som arbejdsfrie dage (lørdage, søn- og helligdage). Der vil dog også være søfarende, der i enkelte segmenter arbejder på en sådan måde, at deres arbejdstid forøges som følge af loven. Disse vil have ret til kompensation herfor som beskrevet ovenfor.

Nedenfor er samlet en række Q&A som loven har givet anledning til. Oversigten er dynamisk og vil løbende blive ajourført, da der (fortsat) kommer flere spørgsmål og for­tolk­nings­bi­drag til lovens indhold og udtrækning. Af samme grund er nedenstående også vores bedste bud på, hvordan loven må forstås, hvortil også er knyttet en vis procesrisiko i forhold til fagbevægelsens opfattelse af samme spørgsmål. Tag derfor endelig fat i sekretariatet, hvis I har spørgsmål til de anførte Q&A’s.