Arbejdsforhold

Bar­sels­ud­lig­nings­ord­ning

Danske Rederier administrerer Bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen for re­de­ri­er­hver­vet, hvor de tilmeldte rederiers udgifter til ansattes løn udlignes under disses barselsorlov.

Indmeldelse i Bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen for re­de­ri­er­hver­vet kan ske for re­de­ri­virk­som­he­der, virksomheder med mobile eller offshore installationer eller virksomheder, der på anden vis har tilknytning til det maritime erhverv.

Ordningen, der er bran­che­spe­ci­fik, hører under den fælles udligning på DA-området. Her udlignes de tilmeldte rederiers udgifter til ansattes løn under disses barselsorlov. Refusion sker på baggrund af den udbetalte løn til medarbejdere på barselsorlov.

Virksomheder kan anmode om optagelse i ordningen ved at kontakte barsel@danishshipping.dk 

Al korrespondance sker i dag elektronisk, herunder indberetning til ordningen samt opkrævning af bidrag for rederiets ansatte. Ansøgning om refusion fra ordningen ved udbetaling af løn til medarbejdere på barselsorlov sker ligeledes direkte i bar­sels­sy­ste­met.

Yderligere information om ordningen kan søges i pjecen 'Bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen for re­de­ri­er­hver­vet', som er at finde i bunden af siden.

Spørgsmål til ordningen kan rette til e-mail barsel@danishshipping.dk eller på telefon 33 48 92 20 (mandag til fredag ml. 10.00-12.00)

FAQ om barsel

Hvad er bar­sels­ud­lig­ning?

Bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen for Re­de­ri­er­hver­vet” er en bran­che­spe­ci­fik bar­sels­ud­lig­nings­ord­ning indenfor den fælles udligning på DA-området, som oprindeligt blev etableret på baggrund af overenskom­stre­sul­ta­tet i 2004. I relation til Lov om bar­sels­ud­lig­ning betragtes den fælles udligning på DA-området som en godkendt decentral ordning. Det betyder, at medarbejdere omfattet af Bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen for rederi-erhvervet undtages fra lov om bar­sels­ud­lig­ning.

Formålet med bar­sels­ud­lig­ning er at udligne rederiernes udgifter til løn under barsel. Det betyder, at et rederi kan få udbetalt hel eller delvis refusion, hvis man betaler løn til en medarbejder på barsel.

Det er rederiet - og ikke den enkelte medarbejder - der er omfattet af bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen.

Hvem er omfattet af bar­sels­ud­lig­ning?

Bar­sels­ud­lig­ning er siden 1. oktober 2006 obligatorisk for alle medarbejdere, for hvem der indbetales ATP-bidrag. For de medarbejdere i rederier og virksomheder, der er indmeldt i Danmarks Rederiforening eller Bilfærgernes Rederiforening med faste- og mobile havanlæg eller skibe registreret i det almindelige skibsregister (DS) er bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen for re­de­ri­er­hver­vet obligatorisk. For øvrige er tilmelding frivilligt. Såfremt visse me­d­ar­bej­der­grup­per ikke tilmeldes vil disse i stedet blive omfattet den lovbaserede ordning.

Enkelte grupper er undtaget bidragspligt: Elever og unge under 18, adm. direktører samt ikke-ATP pligtige medarbejdere, f.eks. tredjelandes søfarende.

Hvad koster det?

Et rederi skal betale et årligt bidrag for hver medarbejder. Nedenstående skema viser bi­drags­stør­rel­se pr. måned for forskellige an­sæt­tel­ses­gra­der.

Der skal indberettes nul i bidrag, hvis medarbejderen er omfattet af udligningen, men ikke har haft beskæftigelse nok (eksempelvis orlov) til at udløse et bidrag, ligesom der skal indberettes nul i bidrag, hvis der ikke har været beskæftigede i perioden.

I lighed med ATP-bidraget, skal rederiet selv beregne og indberette det beløb, der skal indbetales for det pågældende kvartal.

Hvilke oplysninger skal indberettes ved afslutningen af hvert kvartal?

Bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen har brug for følgende oplysninger om rederiet:

·        CVR-nr.

·        Opkræv­nings­kvar­ta­let

·         Samlede antal medarbejdere på rederiet i perioden

Bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen har brug for følgende oplysninger om medarbejdere, der er omfattet af ordningen:

·        CPR-nr.

·        Bidrag i opkræv­nings­kvar­ta­let

·        ATP-bidrag svarende til opkræv­nings­kvar­ta­let

·        Om medarbejderen er på DIS eller Alm. Overenskomst (LAND)

Indberetningen bruges til at beregne det samlede barselbidrag, som rederiet skal betale, samt ved udligning mellem de private barselsfonde under DA. Det er en forudsætning for udbetaling af refusion, at indberetning og indbetaling sker rettidigt.

Hvordan foregår indberetningen?

Det er muligt at overføre data elektronisk via fil upload i fast CSV-format. Indberetning skal ske kvartalsvis senest den 10. i efterfølgende måned.

Det anbefales at tage kontakt med systemudbyder eller løn­ser­vi­ce­bu­reau med henblik på at sikre, at ordningen bliver så administrativt enkelt som muligt.

Formatet er præcist specificeret på denne side under downloads for formatkrav

Et rederi kan indberette for flere logiske enheder (SE/CVR-numre). Og vil få en kvittering for hver indberetning. Dog dannes den endelige be­ta­lings­kvit­te­ring ved for indberetning.

Hvordan foregår indbetalingen?

På baggrund af kvar­tal­s­ind­be­ret­ning beregnes et samlet bidrag for kvartalet, som består af kvartalets indberetning samt eventuelle indberettede korrektioner fra tidligere kvartaler. Der bliver således genereret en samlet oversigt med et FI indbetalings-nummer pr. CVR-nr., hvorved rederiet kan overføre beløbene. Kvitteringen sendes til brugere med regnskab afkrydset på bru­ger­fuld­mag­ten eller en anden nærmere angivet e-mail (bogholderi).

Bidraget forfalder 14 dage efter kvartalets lukkedato. Falder sidste, rettidige ind­be­ta­lings­dag på en lørdag, søndag eller helligdag, rykkes forfaldsdagen til den følgende hverdag. Overskrides

be­ta­lings­fri­sten, bliver der beregnet renter med 1,5 % pr. påbegyndt måned samt opkrævet et erin­drings­ge­byr – for tiden kr. 200,-.

Hvornår har rederiet ret til refusion?

Følgende krav skal være opfyldt, for at rederiet har ret til refusion for afholdte udgifter til løn under barsel:

·        Rederiet må ikke være i restance.

·        Betaling og indberetning for forfaldne perioder skal være foretaget og stemme overens.

·        Den barslende medarbejder skal have været ansat i mindst 9 måneder på datoen for forventet fødsel.

·        Virksomheden skal være berettiget til dag­pen­gere­fu­sion fra det offentlige for den pågældende medarbejder.

·        Overenskomst­mæs­sigt krav på løn under barsel.

·        Der skal være beregnet og indbetalt bidrag for den barslende medarbejder.

Hvor meget kan man få i refusion?

Der kan max udbetales for 37,5 timer pr uge for den enkelte medarbejder, uanset antallet af arbejdssteder.

Der refunderes for medarbejderens bruttoløn samt tillæg for ferie på 12,5% samt tilvalg af fritvalgs­op­spa­ring 7% - Dog kan der maksimalt refunderes 235,00kr på time.

Re­fu­sions­be­lø­bet fratrækkes gældende højeste dagpengesats 126.98kr.

Der gives refusion for udgiften til ekstra pensionsbidrag på 8,00kr pr. time under barselsorlov.

Hvordan søger rederiet om refusion?

Rederiet kan søge om refusion når sidste lønudbetaling for en orlovsperiode er udbetalt og efter der foreligger en kvittering for udbetaling fra Udbetaling Danmark.

Anmodning om refusion foretages ved på www.barsel2.danishshipping.dk/port/ at udfylde en web-formular og uploade følgende bilag i pdf-format:

1.     Kopi af ud­be­ta­lings­spe­ci­fi­ka­tion for dagpenge for den ansøgte periode for den pågældende medarbejder.

Såfremt medarbejderen ikke har været fuld­tids­for­sik­ret, jf. de seneste tre kvartalers indberetning, forbeholdes ret til at reducere refusionen tilsvarende. I forbindelse med sags­be­hand­lin­gen kan det være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger.

Rederiet er forpligtet til at opbevare dokumentation i mindst 2 år efter modtagelse af bar­sels­ud­lig­ning.

Hvordan bliver refusionen udbetalt?

Når ud­lig­nings­ord­nin­gen har modtaget forfaldne bidrag og indberetninger, vil refusion for de i forbindelse med sags­be­hand­lin­gen godkendte sager blive udbetalt til rederiets bankkonti. Normalt vil dette være 30 dage efter indberetning for kvartalet lukker.