Arbejdsforhold

Overenskomster og aftaler

Langt de fleste ar­bejds­funk­tio­ner på danske skibe og of­fshore­p­lat­for­me er overenskomst­dæk­ke­de, og branchen er både på arbejdsgiver- og løn­mod­ta­ger­si­de kendetegnet ved en relativ høj or­ga­ni­sa­tions­grad.

Danske Rederier indgår overenskomster, som enten gælder for skibe registeret i Dansk Skibsregister (DS) eller for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Herudover indgår Danske Rederier overenskomster for offshoreinstallationerhavanlæg på dansk sokkel. 

For skibe registreret i DIS er der indgået overenskomster med danske og udenlandske faglige organisationer. For eksempel har vi DIS-overenskomster for filippinske og indiske faglige organisationer. Disse overenskomster gælder for søfarende, der har bopæl i de nævnte lande. DIS-overenskom­ster­ne er såkaldte net­tolønsove­renskom­ster, hvor lønnen forhandles under hensyntagen til, at der hverken skal svares skat eller ar­bejds­mar­keds­bi­drag af den. 

Overenskomster indgået i Danske Rederiers regi er almindeligvis nor­mal­lønsove­renskom­ster med faste lønsatser, der gælder i hele overenskomst­pe­ri­o­den. 

I tilknytning til Danske Rederiers hoved overenskomster kan de enkelte medlemmer indgå særove­renskom­ster eller lokalaftaler, som fraviger eller supplerer hoved overenskom­ster­nes bestemmelser. 

Der er indgået overenskomster for såvel officerer som menige. Of­fi­cer­sove­renskom­ster­ne omfatter maskinmestre, navigatører, elektrikere, ma­ski­nas­si­sten­ter samt hovmestre, mens de menige overenskomster omfatter skibsas­si­sten­ter, matroser, motormænd samt øvrigt restaurations- og be­tje­nings­per­so­na­le. I de senere år er der åbnet mulighed for at ansætte officerer i henhold til en rammeaftale med individuelt aftalt løn.