Arbejdsforhold
Juridiske rammevilkår

Rådgivning og information

Danske Rederiers afdeling for Arbejdsmarked, Rekruttering og Uddannelse (ARU) er medlemmerne behjælpelige med de juridiske og for­hand­lings­mæs­si­ge spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med an­sæt­tel­ses­for­hold.

Vores rådgivning kan enten vedrøre lov­giv­nings­mæs­si­ge eller overenskomst­mæs­si­ge forhold. Rådgivningen kan være uformel, fx gennem te­le­fon­sam­ta­ler eller møder, eller mere formel, fx når vi repræsenterer et rederi i en retssag.

Det anbefales, at du kontakter Danske Rederier, hvis du er i tvivl om forståelse eller praktisering af en overenskomst- eller lovbestemmelse, eller i øvrigt har spørgsmål herom, som du ønsker at diskutere med andre.

Du bør derudover rette henvendelse til Danske Rederier, hvis der er optræk til en fagretlig sag, eller hvis du i en konkret situation er i tvivl om, hvordan du skal reagere an­sæt­tel­ses­ret­ligt i forhold til en medarbejder. 

Her på siden kan du klikke på diverse relevante emner som afdelingen beskæftiger sig med. Venligst bemærk, at der vil være flere informationer at finde, når du som medlem logger ind.

Arbejdsskader og ori­en­te­rings­pligt

Det følger af DIS Hovedaftalen, at rederiet skal orientere den relevante danske organisation (Metal Maritime, Lederne Søfart eller Ma­skin­me­stre­nes Forening) i tilfælde af dødsfald eller an­mel­del­ses­plig­ti­ge arbejdsulykker, der tilstøder udenlandske søfarende, og derved efter behov bistå dem i deres kommunikation med især danske myndigheder. Ori­en­te­rings­plig­ten gælder kun udenlandske søfarende, på danske skibe, det vil sige at der ikke skal orienteres om danskere, svenskere, nordmænd, færinger, grønlændere samt dansk bosiddende, da man antager, at de selv kan navigere i det danske system eller selv retter henvendelse hvis de har brug for bistand.

DIS-lønstatistik

Du kan læse om DIS-løn­sta­ti­stik­ken her.

Hvile­tids­fravi­gel­ser

Oversigten vil løbende blive opdateret i takt med overenskomstæn­drin­ger. I den udstrækning de oplistede overenskomster er gældende for de i rederiet beskæftigede søfarende kan rederiet frit gøre brug af de deri indeholdte fravi­gel­ses­af­ta­ler.

Download oversigten over hvile­tids­fravi­gel­ser her.

ITF

International Transport Workers’ Federation er en international sammenslutning af fagforeninger, der organiserer arbejdstagere inden for havne- og trans­port­re­la­te­ret virksomhed i bred forstand. De traditionelle, danske, maritime, faglige organisationer er medlem af ITF.

ITF udviser særlig interesse overfor ikke-overenskomst­dæk­ke­de skibe, specielt de såkaldte Flag of Convenience (FoC) skibe. ITF har vedtaget og nedfældet en række politikker rettet mod FoC-registrerede skibe og skibe i såkaldte ”second registers”. ITF-tilknyttede lokale fagforeninger i det land, hvor skibets ejer hører hjemme (beneficial owner) eller i flagstaten, vil typisk under påberåbelse af disse politikker kræve retten til at overenskomst­dæk­ke skibet. For danskejet fremmedflaget tonnage vil det sige, at danske fagforeninger, med henvisning til ITF politik, vil hævde at være berettiget til at tegne overenskomst for skibe under fremmed flag. Juridisk er området ganske kompliceret, hvorfor det må anbefales, at der tidligst muligt i et forløb søges bistand i sådanne sager.

Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­fon­de

Som led i fornyelsen af overenskom­ster­ne gældende for menige danske søfarende blev det i 2007 aftalt, at der skulle etableres og indbetales bidrag til en Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­fond. På det maritime område er der etableret to fonde.

Den ene fond, der omfatter ansatte omfattet af overenskomster indgået med HK og de forbund, der er tilknyttet Fagligt Fælles Forbund (3F), administreres af Danske Rederier. Yderligere information om denne fond kan ses under Uddannelse.

Den anden fond, der omfatter menige ansatte omfattet af overenskomster indgået med Metal Maritime administreres af Metal Maritime, Bidrag til denne fond opkræves halvårligt med udsendelse (i april og oktober) af opgørelser til brug for beregning og indbetaling af bidrag.

MLC

MLC-konventionen trådte i kraft den 20. august 2013, og den indebærer blandt andet, at alle skibe skal være i besiddelse af et Maritime Labour Certificate. Danske Rederier udarbejdede og udgav i den anledning en manual, der skulle lette rederiernes MLC-certificering. Manualen, og en række af de informationer, der fortsat kan være nyttige at have ved hånden såfremt der opstår MLC-relaterede spørgsmål kan downloades ved login.

Overenskomst­struk­tur

Langt de fleste ar­bejds­funk­tio­ner på danske skibe og of­fshore­p­lat­for­me er overenskomst­dæk­ke­de, og branchen er både på arbejdsgiver- og løn­mod­ta­ger­si­de kendetegnet ved en relativ høj or­ga­ni­sa­tions­grad.

Danske Rederier indgår overenskomster, som enten gælder for skibe registeret i Dansk Skibsregister (DS) eller for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Herudover indgår Danske Rederier overenskomster for of­fshore­in­stal­la­tio­ner.

For skibe registreret i DIS er der indgået overenskomster med danske og udenlandske faglige organisationer. For eksempel har vi DIS-overenskomster for filippinske og indiske faglige organisationer. Disse overenskomster gælder for søfarende, der har bopæl i de nævnte lande. DIS-overenskom­ster­ne er såkaldte net­tolønsove­renskom­ster, hvor lønnen forhandles under hensyntagen til, at der hverken skal svares skat eller ar­bejds­mar­keds­bi­drag af den.

Overenskomster indgået i Danske Rederiers regi er almindeligvis nor­mal­lønsove­renskom­ster med faste lønsatser, der gælder i hele overenskomst­pe­ri­o­den.

I tilknytning til Danske Rederiers ho­ved­ove­renskom­ster kan de enkelte medlemmer indgå særove­renskom­ster eller lokalaftaler, som fraviger eller supplerer ho­ved­ove­renskom­ster­nes bestemmelser.

Der er indgået overenskomster for såvel officerer som menige. Of­fi­cer­sove­renskom­ster­ne omfatter maskinmestre, navigatører, elektrikere, ma­ski­nas­si­sten­ter samt hovmestre, mens de menige overenskomster omfatter skibsas­si­sten­ter, matroser, motormænd samt øvrigt restaurations- og be­tje­nings­per­so­na­le. I de senere år er der åbnet mulighed for at ansætte officerer i henhold til en rammeaftale med individuelt aftalt løn. 

STCW

Du kan finde yderligere information om STCW som medlem.

Læs mere.

Ud­dan­nel­ses­fon­de

For rederier, der beskæftiger menige, danske søfarende, indebærer medlemskabet af Danske Rederier eller Fær­ge­re­de­ri­er­ne et indirekte medlemskab af Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning og bidragspligt til den mellem DA og FH etablerede ud­dan­nel­ses­fond. Bidrag til denne fond opkræves direkte af fonden. For rederier i Danske Rederier og i Fær­ge­re­de­ri­er­ne, der beskæftiger visse kategorier af menige søfarende i skibe registeret i DIS, betales et tilsvarende beløb direkte til forbundet eller til en af Danske Rederier administreret ud­dan­nel­ses­fond.

Udenlandske og skandinaviske søfarende i DIS

Udenlandske søfarende

Udenlandske er fuldt ud omfattet af lov om søfarendes ansæt­tel­ses­for­hold m.v. og i vid udstrækning anden gældende dansk lovgivning, herunder lovpligtig ar­bejds­ska­de­for­sik­ring. Udenlandske søfarende har mulighed for at søge bistand og lade sig repræsentere af de relevante danske fagforeninger, primært i spørgsmål vedrørende danske forhold, som fx i tilfælde af arbejdsskader. Ikke overenskom­stan­sat­te udlændinge skal orienteres særskilt om denne mulighed.

Oplysningen som fx ”You are entitled to assistance and representation by a relevant Danish union with regard to legal dis-putes concerning employment terms and conditions and Danish legislation. The (name/address/phone) will attend your interest” kan med fordel indarbejdes i hyrekontrakten og vil i givet fald samtidig have virkning som fuldmagt i en eventuel sagsbehandling.

Skandinaviske

I tilknytning til føromtalte DIS Hovedaftale blev det i 2012 aftalt, at søfarende med bopæl i Sverige og Norge anses for direkte omfattet af de med de danske organisationer indgåede overenskomster. Aftalen er dog ikke til hinder for, at der ved sam­men­sæt­nin­gen af lønpakken kan tages højde for særlige forhold, som f.eks. frivillige pensions- og so­ci­al­sik­rings­bi­drag i hjemlandet

Ud­lig­nings­kon­to­ret

Søfarende kan ved udstedelse af et kom­pen­sa­tions­kort få aconto kompensationen udbetalt løbende som et tillæg til den månedlige hyre. Ordningen, der finansieres af rederierne, sikrer samtidig, at der sker en udligning af udgifterne til refusion således, at rederierne ikke skal forholde sig til den enkelte ansattes fradrags­mæs­si­ge forhold.

Yderligere oplysninger kan ses på Ud­lig­nings­kon­to­rets hjemmeside.

 "To whom it may concern"-erklæringer

Alle DIS-skibe indmeldt i Danske Rederier og derved omfattet af DIS Hovedaftalen forsynes med en ”To whom it may concern”-erklæring, hvoraf det fremgår, at eventuelle udenlandske be­sæt­nings­med­lem­mer om bord, som de danske organisationer ikke i medfør af DIS-lovens §10 kan overenskomst­dæk­ke, alligevel kan indestå for, at de er aflønnet på vilkår, der som minimum lever op til det internationale niveau.

"To-whom-it-may-concern"-erklæringen afholder derved ITF og andre fra at kræve indgåelse af overenskomst for de pågældende – ofte på individuel kontrakt ansatte søfarende. Den skibs­spe­ci­fik­ke erklæring fremsendes typisk indenfor en måned automatisk til rederiet på baggrund af med­lem­s­re­de­ri­ets registrering af skibet i skibsregistret.

Ønsker rederiet at modtage erklæringen tidligere kan den rekvireres ved henvendelse til administration@danishshipping.dk med angivelse af rederi, skibsnavn, IMO nummer samt oplysninger om den person, hvortil erklæringen skal stiles.