Arbejdsforhold
Juridiske rammevilkår

Rådgivning og information

Danske Rederiers afdeling for Arbejdsmarked, Rekruttering og Uddannelse (ARU) er medlemmerne behjælpelige med de juridiske og for­hand­lings­mæs­si­ge spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med an­sæt­tel­ses­for­hold.

Vores rådgivning kan enten vedrøre lov­giv­nings­mæs­si­ge eller overenskomst­mæs­si­ge forhold. Rådgivningen kan være uformel, fx gennem te­le­fon­sam­ta­ler eller møder, eller mere formel, fx når vi repræsenterer et rederi i en retssag.

Her på siden kan du klikke på diverse relevante emner som afdelingen beskæftiger sig med. Venligst bemærk at der vil være flere informationer at finde når du som medlem logger ind.

DIS-lønstatistik

I efteråret 2016 blev det i daværende Danmarks Rederiforening, Re­de­ri­for­e­nin­gen af 2010 og Bilfærgernes Rederiforening besluttet at omlægge tidligere lø­nind­be­ret­nin­ger til en ny statistik for DIS-skibe. Løn­sta­ti­stik­ken for DIS-skibe skal sikre bedre varetagelse af rederiernes interesser og styrke det vidensgrundlag som Danske Rederier og rederierne opererer ud fra i det daglige virke.

Løn­sta­ti­stik­ken for DIS-skibe udvikles og drives i samarbejde med Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning. Lø­nind­be­ret­nin­ger­ne skal derfor sendes til Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning.

Som led i løn­sta­ti­stik­ken for DIS-skibe er der behov for, at rederierne også sender lø­nind­be­ret­nin­ger til Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning for de landansatte. Ved indberetning af lønstatistik for de landansatte vil rederiet samtidig få adgang til Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­nings løn­sta­ti­stik­da­ta­ba­se, NetStat. NetStat indeholder løndata fra de aktiviteter, der varetages inden for Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­nings bredt sonderet medlemsområde og er et nemt og intuitivt løn­sta­ti­stik­værk­tøj.

Du kan læse mere om DIS-løn­sta­ti­stik­ken, herunder hvordan du kommer i gang med at indberette løndata, i de vedlagte vejledninger. Du kan ligeledes tilgå NetStat via dette link netstat.dk, hvis du allerede er oprettet som bruger af NetStat.

Du er velkommen til at kontakte Frederik Rindom Korch, hvis du har spørgsmål til ovenstående og/eller ønsker at blive oprettet som bruger i NetStat. 

Kurser i ansættelsesret- og overenskomst­for­hold

Danish Shipping Academy afholder en række kurser, herunder kurser i ansættelsesret og overenskomst­for­hold (grundkursus og udvidet kursus). Kurserne, der forestås af undervisere fra ARU, har til formål at give deltagerne en juridisk baggrund for at bedømme an­sæt­tel­ses­ret­li­ge og overenskomst­mæs­si­ge spørgsmål, der kan opstå i skibene eller på re­de­ri­kon­to­rer­ne. Kurserne gennemføres som en vekselvirkning mellem teori og gruppearbejde med tilhørende ple­num­drøf­tel­ser, og tager afsæt i de mest almindeligt forekommende an­sæt­tel­ses­ret­li­ge pro­blem­stil­lin­ger, der knytter sig til beskæftigelsen af søfarende på danske skibe.

Maritimt Praktikkontor

Med henblik på at øge til­gæn­ge­lig­he­den af praktikpladser til søs, har rederierne i Danske Rederier og Fær­ge­re­de­ri­er­ne stillet en praktik-pladsgaranti på 400 årsværk. Koordinering og ad­mi­ni­stre­rin­gen af prak­tik­plads­ga­ran­tien står det af Danske Rederier etablerede praktik-kontor for. Prak­tik­kon­to­ret har til formål, at opdyrke og koordinere praktikpladser til de 4 maritime grun­dud­dan­nel­ser (navi­ga­tør­ud­dan­nel­sen, ma­skin­mester­ud­dan­nel­sen, skibsas­si­sten­tud­dan­nel­sen og skibs­me­ka­ni­ker­ud­dan­nel­sen). Ligeledes er det prak­tik­kon­to­rets opgave at arbejde med de administrative opgaver i forbindelse med prak­tik­pladsad­mi­ni­stra­tion. Prak­tik­plads­kon­to­ret arbejder desuden med følgende områder indenfor prak­tik­pladsko­or­di­ne­ring: At skabe mulighed for fleksible praktikforløb, at hjælpe rederierne til at starte som praktiksted, lave vejledninger til nye ud­dan­nel­ses­til­tag eller andre ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge udfordringer, samarbejde med ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner­ne omkring prak­tik­pladsko­or­di­ne­ring og opdyrkning af nye praktikpladser.

MLC

De Forenede Nationers Internationale Ar­bejds­or­ga­ni­sa­tion (ILO) vedtog på sø­fart­s­kon­fe­ren­cen i 2006 konventionen om søfarendes arbejdsforhold, bedre kendt som Maritime Labour Convention (MLC). Konventionen har til formål at skabe et enkelt sammenhængende instrument, der omfatter alle moderne krav til søfarendes arbejdsforhold, og den medfører især nye krav til de skibs­fart­s­na­tio­ner, som ikke lever op til de normale kvalitetskrav. Konventionen, der trådte i kraft den 20. august 2013, indebærer blandt andet, at alle skibe skal være i besiddelse af et Maritime Labour Certificate. Danske Rederier udarbejdede og udgav i den anledning en manual, der skulle lette rederiernes MLC-certificering. Manualen, og en række af de informationer, der fortsat kan være nyttige at have ved hånden såfremt der opstår MLC relaterede spørgsmål kan downloades ved login.

Overenskomst­struk­tur

Langt de fleste ar­bejds­funk­tio­ner på danske skibe og of­fshore­p­lat­for­me er overenskomst­dæk­ke­de, og branchen er både på arbejdsgiver- og løn­mod­ta­ger­si­de kendetegnet ved en relativ høj or­ga­ni­sa­tions­grad.

Danske Rederier indgår overenskomster, som enten gælder for skibe registeret i Dansk Skibsregister (DS) eller for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS). Herudover indgår Danske Rederier overenskomster for of­fshore­in­stal­la­tio­ner.

For skibe registreret i DIS er der indgået overenskomster med danske og udenlandske faglige organisationer. For eksempel har vi DIS-overenskomster for filippinske og indiske faglige organisationer. Disse overenskomster gælder for søfarende, der har bopæl i de nævnte lande. DIS-overenskom­ster­ne er såkaldte net­tolønsove­renskom­ster, hvor lønnen forhandles under hensyntagen til, at der hverken skal svares skat eller ar­bejds­mar­keds­bi­drag af den.

Overenskomster indgået i Danske Rederiers regi er almindeligvis nor­mal­lønsove­renskom­ster med faste lønsatser, der gælder i hele overenskomst­pe­ri­o­den.

I tilknytning til Danske Rederiers ho­ved­ove­renskom­ster kan de enkelte medlemmer indgå særove­renskom­ster eller lokalaftaler, som fraviger eller supplerer ho­ved­ove­renskom­ster­nes bestemmelser.

Der er indgået overenskomster for såvel officerer som menige. Of­fi­cer­sove­renskom­ster­ne omfatter maskinmestre, navigatører, elektrikere, ma­ski­nas­si­sten­ter samt hovmestre, mens de menige overenskomster omfatter skibsas­si­sten­ter, matroser, motormænd samt øvrigt restaurations- og be­tje­nings­per­so­na­le. I de senere år er der åbnet mulighed for at ansætte officerer i henhold til en rammeaftale med individuelt aftalt løn. 

Udenlandske og skandinaviske søfarende i DIS

Udenlandske søfarende

er fuldt ud omfattet af lov om søfarendes ansæt­tel­ses­for­hold m.v. og i vid udstrækning anden gældende dansk lovgivning, herunder lovpligtig ar­bejds­ska­de­for­sik­ring. Udenlandske søfarende har mulighed for at søge bistand og lade sig repræsentere af de relevante danske fagforeninger, primært i spørgsmål vedrørende danske forhold, som fx i tilfælde af arbejdsskader. Ikke overenskom­stan­sat­te udlændinge skal orienteres særskilt om denne mulighed.

Oplysningen som fx ”You are entitled to assistance and representation by a relevant Danish union with regard to legal dis-putes concerning employment terms and conditions and Danish legislation. The (name/address/phone) will attend your interest” kan med fordel indarbejdes i hyrekontrakten og vil i givet fald samtidig have virkning som fuldmagt i en eventuel sagsbehandling.

Skandinaviske

I tilknytning til føromtalte DIS Hovedaftale blev det i 2012 aftalt, at søfarende med bopæl i Sverige og Norge anses for direkte omfattet af de med de danske organisationer indgåede overenskomster. Aftalen er dog ikke til hinder for, at der ved sam­men­sæt­nin­gen af lønpakken kan tages højde for særlige forhold, som f.eks. frivillige pensions- og so­ci­al­sik­rings­bi­drag i hjemlandet

 

Ud­lig­nings­kon­to­ret

Der er med Ud­lig­nings­kon­to­ret for Dansk Søfart etableret en ordning, der sikrer, at DIS søfarende (der er fuldt skattepligtige til Danmark) kan få kompensation for skatteværdien af de personlige og individuelle fradrag, de ikke kan udnytte under DIS ordningen. Ved udstedelse af et kompensations-kort kan den søfarende få aconto kompensationen udbetalt løbende som et tillæg til den månedlige hyre. Ordningen, der finansieres af rederierne, sikrer samtidig, at der sker en udligning af udgifterne til refusion således, at rederierne ikke skal forholde sig til den enkelte ansattes fradrags­mæs­si­ge forhold.

Yderligere oplysninger om Ud­lig­nings­kon­to­ret kan ses på www.ud­lig­nings­kon­to­ret.dk  

“To whom it may concern” – erklæringer

Alle DIS-skibe, der indmeldes i Danske Rederier og som derved omfattes af DIS Hovedaftalen, forsynes med en ”To whom it may concern” erklæring, hvoraf fremgår, at eventuelle udenlandske be­sæt­nings­med­lem­mer om bord, som de danske organisationer ikke i medfør af DIS lovens § 10 kan overenskomst­dæk­ke alligevel kan indestå for, at de er aflønnet på vilkår, der som minimum lever op til det internationale niveau. Erklæringen afholder derved ITF og andre fra at kræve indgåelse af overenskomst for de pågældende – ofte på individuel kontrakt ansatte søfarende. Den skibs­spe­ci­fik­ke erklæring fremsendes typisk indenfor en måned automatisk til rederiet på baggrund af med­lem­s­re­de­ri­ets registrering af skibet i skibsregistret.

Ønsker rederiet at modtage erklæringen tidligere kan den rekvireres ved henvendelse til administration@danishshipping.dk med angivelse af rederi, skibsnavn, IMO nummer samt oplysninger om den person, hvortil erklæringen skal stiles.

ITF

ITF er forkortelsen for International Transport Workers’ Federation, som er en international sammenslutning af fagforeninger, der organiserer arbejdstagere, som er beskæftiget med havne- og trans­port­re­la­te­ret virksomhed i bred forstand. De traditionelle, danske, maritime, faglige organisationer er medlem af ITF. ITF udviser særlig interesse overfor ikke-overenskomst­dæk­ke­de skibe, specielt de såkaldte Flag of Convenience (FoC) skibe. ITF har vedtaget og nedfældet en række politikker rettet mod FoC-registrerede skibe og skibe i såkaldte ”second registers”. ITF-tilknyttede lokale fagforeninger i det land, hvor skibets ejer hører hjemme (beneficial owner) eller i flagstaten, vil typisk under påberåbelse af disse politikker kræve retten til at overenskomst­dæk­ke skibet. For danskejet fremmedflaget tonnage vil det sige, at danske fagforeninger, med henvisning til ITF politik, vil hævde at være berettiget til at tegne overenskomst for skibe under fremmed flag. Juridisk er området ganske kompliceret, hvorfor det må anbefales, at der tidligst muligt i et forløb søges bistand i sådanne sager. 

Arbejdsskader og ori­en­te­rings­pligt

Det følger af DIS Hovedaftalen, at rederiet skal orientere den relevante danske organisation (Metal Maritime, Lederne Søfart eller Ma­skin­me­stre­nes Forening) i tilfælde af dødsfald eller an­mel­del­ses­plig­ti­ge arbejdsulykker, der tilstøder udenlandske søfarende, og derved efter behov bistå dem i deres kommunikation med især danske myndigheder. Ori­en­te­rings­plig­ten gælder kun udenlandske søfarende, på danske skibe, det vil sige at der ikke skal orienteres om danskere, svenskere, nordmænd, færinger, grønlændere samt dansk bosiddende, da man antager, at de selv kan navigere i det danske system eller selv retter henvendelse hvis de har brug for bistand.

Barselsfonden

Bar­sels­ud­lig­nings­ord­nin­gen for re­de­ri­er­hver­vet er etableret som en selvstændig privat ud­lig­nings­ord­ning på DA-området. Gennem ordningen, der er åben for samtlige rederiets medarbejdere til søs og i land, kan der ydes hel eller delvis refusion for den løn, rederiet udbetaler under barsel. Ordningen er et prisattraktivt alternativ til den lov-baserede ordning. Yderligere information om ordningen kan findes her.

Fagretlige sager

Fagretlige sager er sager, der opstår, når der er uenighed om arbejds- eller an­sæt­tel­ses­ret­li­ge spørgsmål. Fagretlige sager behandles normalt i det fagretlige system, det vil sige hvor det typisk er overenskom­stens parter, der sammen med den eller de berørte medarbejdere og rederier prøver at nå frem til en løsning. Det kan være sager om fortolkning eller brud på en overenskomst. Lykkes det ikke at opnå en for­hand­lings­mæs­sig løsning, vil uenigheden afgøres af enten en faglig voldgift, Arbejdsretten eller de almindelige domstole. Danske Rederier fører sådanne sager for med­lem­s­re­de­ri­er­ne.

Hvile­tids­fravi­gel­ser

Før kollektive aftaler om fravigelse af hvile­tids­reg­ler­ne kan tages i anvendelse skal de være registeret hos Sø­fart­s­sty­rel­sen. Her på siden kan du se en oversigt over de af Danske Rederiers indgåede aftaler om fravigelse af hviletid, som Danske Rederier har anmeldt overfor Sø­fart­s­sty­rel­sen. Oversigten vil løbende blive opdateret i takt med overenskomstæn­drin­ger. I den udstrækning de oplistede overenskomster er gældende for de i rederiet beskæftigede søfarende kan rederiet frit gøre brug af de deri indeholdte fravi­gel­ses­af­ta­ler.

Download oversigten over hvile­tids­fravi­gel­ser her.

Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­fon­de

Som led i fornyelsen af overenskom­ster­ne, gældende for menige, danske søfarende blev det i 2007 aftalt, at der skulle etableres og indbetales bidrag til en Kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­fond. På det maritime område er der etableret to fonde. Den ene fond, der omfatter ansatte omfattet af overenskomster indgået med HK og de forbund, der er tilknyttet Fagligt Fælles Forbund (3F) administreres af Danske Rederier. Yderligere information om denne fond kan ses på Kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling.

Den anden fond, der omfatter menige ansatte omfattet af overenskomster indgået med Metal Maritime administreres af Metal Maritime, Bidrag til denne fond opkræves halvårligt med udsendelse (i april og oktober) af opgørelser til brug for beregning og indbetaling af bidrag.

Ud­dan­nel­ses­fon­de

For rederier, der beskæftiger menige, danske søfarende, der gør tjeneste i skibe registreret i Dansk Skibsregister (i modsætning til DIS), indebærer medlemskabet af Danske Rederier eller Fær­ge­re­de­ri­er­ne tillige et indirekte medlemskab af Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning, og dermed bidragspligt til den mellem DA og FH etablerede ud­dan­nel­ses­fond. Bidrag til denne fond opkræves direkte af fonden. For rederier i Danske Rederier og i Fær­ge­re­de­ri­er­ne, der beskæftiger visse kategorier af menige søfarende i skibe registeret i DIS, betales et tilsvarende beløb direkte til forbundet eller til en af Danske Rederier administreret ud­dan­nel­ses­fond. Bidrag til den af Danske Rederier administrerede fond opkræves halvårligt gennem udsendelse af medlemsbreve, og skal sædvanligvis betales i februar og august måned. Herudover kan der i de enkelte overenskomst­for­hold være aftalt yderligere bidrag, som rederierne bør være opmærksomme på.

Gå til STCW her