International skibsfart

Handelspolitik

Skibsfarten er Danmarks mest globaliserede erhverv. To tredjedele af rederiernes omsætning stammer fra sejlads uden for Europa med USA, Kina, Japan og Afrika som de største markeder.

Sunde kon­kur­ren­ce­for­hold verden over er fundamentet for en internationalt arbejdende skibsfart som den danske. Derfor arbejder vi for størst mulig international handel og  og fair konkurrence, så dansk skibsfarts globale aktiviteter og vækst fastholdes.

Derfor arbejder vi for fortsat international markedsadgang og fair konkurrence, så dansk skibsfarts globale aktiviteter og vækst fastholdes.

Eu­ro­pakom­mis­sio­nen har god forståelse for skibsfartens særlige globale karakter og behovet for internationale løsninger. EU har i flere tilfælde medvirket til at få åbnet markeder og forhindre mar­keds­be­græn­sen­de tiltag. Danske Rederier støtter op omkring en progressiv europæisk handelspolitik, som har til formål at styrke samhandlen med det internationale samfund.

Danske Rederier søger desuden gennem organisationer som OECD og ICC, internationale re­de­ri­o­r­ga­ni­sa­tio­ner som ICS og ECSA og gennem bilateral dialog med nationale re­de­ri­o­r­ga­ni­sa­tio­ner aktivt at påvirke han­delspo­li­tik­ken for at opretholde mest mulig international handel og  dæmme op for urimelige pro­tek­tio­ni­sti­ske og han­dels­ska­de­li­ge tiltag.