Juridiske rammevilkår
International skibsfart

Juridiske rammevilkår

Fokus er primært på søret, selskabsret, forsikringsret, konkurrenceret og regnskabs- og ka­pi­tal­mar­keds­for­hold. Reglerne er med til at fastlægge rammevilkårene for rederidrift i og uden for Danmark. Rammevilkårene omfatter bl.a. skibs­re­gi­stre­ring, ansvar og forsikring i forbindelse med transport af passagerer og gods, herunder miljøskader, men også regler om arrest, søpant og vragfjernelse.

Vi varetager med­lem­s­in­ter­es­ser i national lovgivning, EU-forslag samt i udarbejdelsen af internationale konventioner og er repræsenteret i de internationale re­de­ri­o­r­ga­ni­sa­tio­ner ECSA, ICS, BIMCO og i sø­retsor­ga­ni­sa­tio­nen CMI. Vi har en løbende dialog med danske myndigheder, og vi deltager desuden i IMO forhandlinger om nye regler inden for søretten. Udover varetagelse af med­lem­s­in­ter­es­ser ved re­ge­lud­form­ning, rådgiver vi også medlemmerne generelt inden for disse emner.