Offshore
Klima

Offshore

Danske Rederier har mange medlemmer, som er aktive inden for offshore-sektoren. Det gælder både inden for havvind, lagring af CO2 i undergrunden og olie og gas.

Havvind 
Regeringen har besluttet, at Danmark skal være omstillet til vedvarende energi i 2050. Vindmøller på havområdet er en stor del af denne målsætning, og dette medfører øgede krav til skibe, der foretager efterforskning af havbunden, installation og vedligehold af vindmøllerne samt af transport af ser­vi­ce­montø­rer ud til vindmøllerne.

Aktører på offshore vind området er bl.a. ESVAGT, Cadeler, ZITON, DEME Offshore, Northern Offshore Service og Maersk Supply Service. Danske Rederier varetager medlemmernes interesser i forhold til at sikre, at de regler, der bliver udarbejdet for serviceskibene, er kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge og frem­tids­sik­re­de. Som et led i udviklingen må det forventes, at vindmøllerne på sigt bliver installeret længere til havs, og at de bliver større og derfor kræver, at skibene udstyres med højere kraner med større kapacitet.

Rammevilkårene for disse skibe er gjort attraktive gennem Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) og ton­na­ge­skat­te­loven. Det betyder, at maritim offshore er ligestillet med rammevilkårene i konkurrerende sø­fart­s­na­tio­ner i EU og globalt.

CCS
Udtjente gas- og oliefelter kan i fremtiden bruges til at lagre CO2. Flere medlemmer af Danske Rederier er beskæftiget indenfor eller har vist interesse i transport og lagring af CO2. 

Olie og Gas 
Der er olie og gas i den danske del af Nordsøen, og Danmark har indvundet begge dele siden 1972. Produktionen er vigtig for dansk økonomi og skaber arbejdspladser på havet og på land. Der er behov for olie og gas i mange år fremover, og aktivitet i Danmark medfører mindre afhængighed af lande uden for EU.

Danske Rederier arbejder for gode rammevilkår for medlemmer, der er beskæftiget inden for offshore olie og gas, som er TotalEnergies, Nobel og Ineos.

Danske Rederier er en del af et formaliseret samarbejde mellem myndigheder, arbejdsgivere og arbejdstagere på of­fsho­re­sik­ker­heds­om­rå­det (Of­fsho­re­sik­ker­heds­rå­det), hvor alle regler og spørgsmål vedrørende offshore sikkerhed drøftes og vedtages.

 

 

Beskæftigelse i havvind

Danske Rederier har fået undersøgt, hvor mange årsværk, de sikres, ved opsættelsen af 1 gigawatt havvind i den fulde levetid (ca. 25 år). 

For en dansk havvind­møl­le­park på 1 GW, tilfalder 4.900 årsværk direkte danske virksomheder.

Dertil kommer de indirekte og inducerede effekter, hvorved årsværk for danske virksomheder stiger med ca. 9.600 og den samlede effekt bliver ca. 14.600 årsværk.

Læs hele studiet her

Bran­che­stan­dard for ma­ri­ne­ope­ra­tio­ner i offshore olie og gas

Dansk Offshore og Danske Rederier har i samarbejde udarbejdet en bran­che­stan­dard for ”ma­ri­ne­ope­ra­tio­ner i offshore olie og gas”.

Stan­darden gælder f.eks. hjælpefartøjer, bugserbåde, for­sy­nings­far­tø­jer, redningsbåde mv., som udfører opgaver i forbindelse med borerigge eller andre offshoreanlæg.

Standarden definerer of­fshore­in­du­stri­ens fælles minimumskrav til sikkerhed, sundhed, miljø og bemanding for de anførte skibstyper.

Bran­che­stan­dar­den kan downloades her