Seneste nyt
Klima
Sikkerhed

Det her er vigtigt for os og fremtidens Europa: Danske Rederiers ønsker til et nyt Europa-Parlament

9. juni skal danskerne til stemmeurnerne og vælge de par­la­men­ta­ri­ke­re, som skal have plads i Europa-Parlamentet de næste fem år. Danske Rederier opfordrer kandidater og medlemmer af Parlamentet til at have fokus på bl.a. den grønne omstilling af skibsfarten, aktiv handels- og in­du­stripo­li­tik og maritim sikkerhed.

Skibsfarten har gennem århundreder været afgørende for Europa. For vores forbindelse til omverdenen. Som vækst- og jobskaber. Ligeledes har EU i dag stor betydning for erhvervslivet, danske borgere og skibsfarten. Åbne markeder, fælles spilleregler og han­dels­sam­ar­bej­de skaber vækst og velstand. EU bør tale med en større stemme i verden. 

Så valget til Europa-Parlamentet til juni er vigtigt. 

Set fra Danske Rederiers synspunkt bør MEP’erne især have fokus på den grønne omstilling, handels- og in­du­stripo­li­tik og sikkerhed. Det er helt afgørende områder for skibsfarten. Vores største ønsker til Europa-Parlamentet de kommende år under disse overskrifter ser således ud: 

Grøn omstilling 

EU skal gå forrest i den grønne omstilling af skibsfarten. Vi har en ambitiøs global målsætning om, at skibsfarten skal være klimaneutral omkring 2050. Her er det helt afgørende, at man sikrer, at der er nok alternative, grønne brændstoffer til skibene 

Det er også vigtigt at sikre, at sags­be­hand­ling­sti­den for udbygning af vedvarende ener­gi­pro­jektor nedbringes. Unødigt bureaukrati bør ikke stå i vejen for den grønne omstilling og produktionen af den grønne energi, som vores samfund i den grad har brug for. 

”Skibsfarten er godt i gang med rejsen mod at blive grøn. Men det kræver meget store mængder grønne brændstoffer, som ikke findes i dag, for at komme i mål med den grønne omstilling af skibsfarten. Det kommer til at kræve store investeringer i hele værdikæden og pro­duk­tions­ap­pa­ra­tet og tæt samarbejde mellem virksomheder, myndigheder og organisationer. Og her er det afgørende, at EU går forrest, og Europa-Parlamentet presser på,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier. 

Handels- og in­du­stripo­li­tik 

I en omskiftelig verden, hvor for­sy­nings­kæ­der er under pres og bekymringen for øget protektionisme og regionalisme er stigende, er der brug for, at EU fører en aktiv handels- og in­du­stripo­li­tik. Der skal findes nye nødvendige balancer mellem nyttig handel og nødvendig selvforsyning. Eksisterende handelsaftaler bør implementeres fuldt ud og kon­kur­ren­ce­forvri­den­de statsstøtte og andre diskri­mi­ne­ren­de tiltag skal reduceres. 

Den europæiske uden­rig­stje­ne­ste skal styrkes og man bør i højere grad have fokus på rådgivning, sce­na­ri­e­plan­læg­ning og tæt dialog med erhvervslivet. Skibsfarten sejler og handler over hele verden. Vi har brug for europæiske diplomatiske forposter, som kan assistere europæiske virksomheder i en kompleks og omskiftelig verden. 

Sikkerhed og transport 

EU bør tale med en stærkere stemme i verden. Stå mere sammen for at forsvare europæernes sikkerhed. 

”Der er alt for mange steder, hvor det er alt for farligt for vores skibe at sejle. Houthiernes angreb på den civile skibsfart i Det Røde Hav. Pirater i Guineabugten og i andre farvande. Det kræver en koordineret indsats af det internationale samfund at komme disse udfordringer til livs. Og her bør EU-landene i langt højere grad opruste og koordinere deres indsats for at forsvare vores søfarende og skibe og de for­sy­nings­kæ­der, som ver­dens­han­de­len afhænger af,” siger Anne H. Steffensen. 

Derudover er der i stigende grad brug for, at EU og medlemslandene iværksætter effektive tiltag til bekæmpelse af organiseret kriminalitet, herunder ikke mindst narkosmugling via de europæiske havne. 

Til sidst er det også værd at fremhæve, at EU kan spille en vigtig rolle for at sikre et bedre samspil mellem forskellige trans­port­for­mer. Nærskibsfarten er en vigtig del i det puslespil, der udgør den grønne omstilling på trans­por­t­om­rå­det. 

Valget til Europa-Parlamentet er vigtigt. Brug din stemme.