Uddannelse

Danish Shipping Education

I samarbejde med danske rederier uddanner Danish Shipping Education morgendagens shippingfolk med et forløb, der forener teori og praksis og klæder trainees på til en spændende fremtid inden for global skibsfart.

Danish Shipping Academy (DSA) udbyder Danish Shipping Education som en 2-årig privat uddannelse for shipping trainees ansat hos et rederi, et bunkerselskab eller anden form for ship­ping­virk­som­hed. Som led i uddannelsen mødes du fysisk i Danmark med andre trainees fra hele verden, og har mulighed for at etablere stærke net­værks­re­la­tio­ner under 2 årlige moduler á 1 uges varighed. I alt udgør dette 4 moduler på tværs af de 2 år. Derudover følger vores trainees løbende webinarer imellem modulerne, hvor der også er mulighed for at deltage fysisk fra DSA beliggende i Danske Rederier i Amaliegade 33, København. Lejlighedsvist undervises også fra øvrige danske lokationer i Ho­ved­stads­om­rå­det, og dette kan være rederier eller virksomheder som besøges til formålet.

Om Danish Shipping Education (DSE)

DSE er målrettet trainees fra shipping, bunkering og andre ship­ping­virk­som­he­der, og uddannelsen omfatter såvel teoretisk som praktisk læring. Trainees er ansat i trai­ne­estil­lin­ger hos deres respektive virksomheder, førend de opstarter DSE og under DSE. Dette er med til at sikre et stærkt praktisk supplement til uddannelsens te­o­re­tisk­o­ri­en­te­re­de dele, og bidrager til en hel­heds­o­ri­en­te­ret og grundig forståelse af ship­ping­bran­chen.

DSE er vurderet, af Danmarks Ak­kre­di­te­rings­in­sti­tu­tion, til niveau 5 på Kva­li­fi­ka­tions­ram­men for Livslang Læring. Dimittender fra DSE modtager et officielt diplom med godkendte kva­li­fi­ka­tio­ner, hvilke kan bruges til vi­de­reud­dan­nel­se indenlands og udenlands. Vi ser også dimittender anvende deres diplom til at søge arbejdsvisum i fjerne lande.

On-the-job-training

I de 2 år, hvor trainees følger den faglige del af DSE med DSA, er de sideløbende ansat i deres respektive virksomheder, hvor de kan yde ’on-the-job-training’. Arbejdstiden i de respektive rederier udgør den praktiske del af uddannelsen, og denne tid klæder trainees på med praktiske er­hverv­ser­fa­rin­ger om ship­ping­bran­chen.

Moduler

DSE forener teori og praksis og omfatter 4 fysiske moduler og løbende webinarer:

Vejledende datoer for DSE 2024-2026-årgangen:

Modul 1: 15. - 20. september 2024
Modul 2: 03. - 08. marts 2025
Modul 3: 03. - 08. november 2025
Modul 4: 14. – 19. juni 2026

Fagligt indhold

De 4 moduler og løbende webinarer behandler samlet set 6 forskellige fagkurser:

Maritime Law: Legal Aspects of Shipping

Kurset kredser om den internationale maritime lovgivning, forbindelserne til verdenshandlen og skibsfarten og regler med relevans for moderne rederier.

Med kurset får trainees mulighed for at gå i dybden med jura, udvikle deres forståelse af juridiske begreber samt viden og indsigt i de grundlæggende lovprincipper inden for søfarts- og handelsret.

Maritime Economics: The Global Impact on Maritime and Business Economics

Kurset introducerer trainees til forholdet mellem skibsfart, verdensøkonomi og handelsveje over havet. Det faciliterer en forståelse af ver­dens­hand­lens betydning inden for den internationale skibsfart. Herigennem vil trainees stifte bekendtskab med de elementer, der driver udbud og efterspørgsel på markeder for varetransport med skib, økonomiske modeller, deres anvendelse og forskellige indtægtskilder.

Energy and Fuel: Adapting for a Sustainable Future

Kurset giver trainees indsigt i operationelle, kommercielle, finansielle og juridiske aspekter relateret til forsyningen af skibs­brænd­stof­fer, også kendt som bunkering. Kurset dækker over kerneviden og nøgleroller indenfor brænd­stof­for­sy­ning. Det dækker over logistik og de bagvedlæggende procedurer samt kvalitet af og krav til forskellige brændstoffer, alt sammen rammesat af indbyrdes afhængige udfordringer og muligheder.

Ship Design: Construction, Operations and Future Vessels

Kurset dækker over en lang række områder; fra skibsfart som en for­ret­nings­en­hed over skibsdrift og -administration til teknologien bag forskellige skibstyper. Trainees introduceres til essentiel viden om skibsteknologi, teknologi og po­li­cy­ud­vik­ling inden for maritim lovgivning. Det former kompetencer i effektivt at kunne interagere med skibe og de miljøer, de opererer i.

Logistics & Supply Chain Management

Kurset introducerer til en forståelse af kompleksiteten af international trans­port­lo­gi­stik og for­sy­nings­kæ­der med vægt på multimodal (eller kombineret) transport. Kurset giver indsigt i planlægning og kontrol med varestrømmen via for­sy­nings­kæ­der­ne samt de forskellige typer af infrastruktur inden for servicering af skibe. 90% af al international varetransport foregår i større eller mindre grad til søs, og derfor fremhæver kurset særligt logistikken vedrørende maritim transport.

Connecting Shipping Relations

Kurset opererer med effektive redskaber, der sikrer effektivt og konstruktivt samarbejde på tværs af landegrænser og fagområder, for at hindre misforståelser og fremme udveksling af kompetencer og viden.

Net­værks­re­la­tio­ner

Under vores 4 fysiske modulophold og til webinarer har vores trainees unikke muligheder for at danne stærke net­værks­re­la­tio­ner til andre fremtidige kollegaer. Det bidrager til at udvikle stærke professionelle kompetencer, og danner et solidt grundlag for deres fremtidige karriere inden for ship­ping­bran­chen.

Praktisk information

Trainees kan indskrives hos Danish Shipping Education af det rederi, bunkerselskab eller anden form for ship­ping­virk­som­hed, som de på forhånd har underskrevet kontrakt med. Ansættelse og underskrevet kontrakt er et krav, for at blive optaget på DSE.

DSE er en privat 2-årig uddannelse med brugerbetaling.

Følgende priser er vejledende og reguleres primo februar 2024. Priserne gælder den 2-årige indskrivelse på DSE og dækker ikke udgifter til hvert af de 4 modulophold og faglitteratur. Faglitteratur erhverves 1 gang i begyndelsen af DSE. Moduludgifter opkræves løbende.

79.000 kroner for medlemmer af Danske Rederier eller Fær­ge­re­de­ri­er­ne

99.000 kroner for ikke-medlemmer

Tilmelding til DSE 2024-2026 åbner 26. februar 2024 via dette link.

Deadline for tilmelding til DSE 2024-2026 forfalder 17. juni 2024.

Til HR-repræsentanter i rederier, bunkerselskab eller andre ship­ping­virk­som­he­der

1-2 gange årligt slår DSE dørene op for besøgende, der ønsker at overvære et af uddannelsens moduler. Det er en god mulighed, hvis I overvejer at tilbyde uddannelsen til jeres trainees, eller hvis I allerede tilbyder uddannelsen og ønsker at blive klogere på den.

Besøgsdage for 2024 finder sted i marts og november. For yderligere oplysninger kontakt venligst DSE-kontaktperson og ud­dan­nel­ses­kon­su­lent Pi-Danielle Risum Brøgger på pdb@danishshipping.dk

Yderligere info

Har du lyst til at opleve mere om, hvad ship­ping­bran­chen kan tilbyde, afholder vores kampag­ne­af­de­ling World Careers (WOCA) et årligt Trade Event. Her får potentielle trainees mulighed for at møde og stille spørgsmål til rederier, bun­ker­sel­ska­ber eller andre ship­ping­virk­som­he­der. Dagen vil byde på Trade Game, hvor potentielle trainees får lov at afprøve bl.a. ship­ping­bran­chens kon­trakt­for­hand­lin­ger mv., forplejning og muligheder for at møde trainees fra DSE. Trade Event kræver tilmelding, og mere information om dette event ses her.

Uddybende information om DSE kan læses i vores engelske foldere herunder.