Seneste nyt

Ny rapport viser markant be­skæf­ti­gel­ses­be­hov i Det Blå Danmark

I en ny rapport har COWI set nærmere på be­skæf­ti­gel­ses­be­ho­vet, når der skal bygges havvind­møl­le­par­ker, nye flådefartøjer og sættes handling bag ordene om CO2-fangst.

Store muligheder og store udfordringer går hånd i hånd. Det Blå Danmark står over for en række vigtige, store opgaver i den kommende årrække. I en ny rapport har COWI set nærmere på be­skæf­ti­gel­ses­be­ho­vet, når der skal bygges havvind­møl­le­par­ker, nye flådefartøjer og sættes handling bag ordene om CO2-fangst. Samtidig sammenligner rapporten Danmark med andres landes investeringer i forskning og udvikling, som er centralt for at udvikle fremtidens grønne løsninger

Konkluderende viser rapporten et meget stort be­skæf­ti­gel­ses­be­hov, som på tværs af ud­dan­nel­ses­ni­veau­er vil kræve en stor indsats for at finde tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. Dertil kommer alle de andre opgaver, som branchen løser, og tallene kalder således på både politisk fokus, flere målrettede offentlige investeringer til det maritime område og på mulige egne initiativer.

For opgaverne er af stor betydning for Danmark og rummer store potentialer for både vækst, udvikling, grøn omstilling, sikkerhed, for­sy­nings­sik­ker­hed og eksport. Som beskrevet i rapporten er Danmark i top-10 over verdens største skibs­fart­s­na­tio­ner og kendt som teknologisk frontløber på den grønne omstilling, hvilket også indtænkes i den kommende opgradering af Søværnet. Men paradoksalt nok viser afsnittet om allokerede offentlige investeringer i forskning og udvikling på det maritime område, at Danmark halter bagud, så dette er der behov for at se på sammen med Folketinget.

For CO2-fangst og havvind­møl­le­par­ker viser rapporten et be­skæf­ti­gel­ses­be­hov på henholdsvis 894 årsværk   og 21.489 årsværk i Det Blå Danmark i perioden 2023-2035. På forsvarssiden estimerer Danske Maritime, at det kræver 1.000 årsværk at producere første skib. Folketinget har indledende lagt op til at få bygget i alt seks nye patruljeskibe, som nu er på tegnebrættet.

På alt fra ufaglærte til de højest uddannede kommer branchen til at mangle medarbejdere, og undersøgelsen kan nu indgå i det videre arbejde med at målrette og opgradere uddannelserne, sikre gode elev- og lær­lin­ge­mu­lig­he­der, sikre gode muligheder for efter- og vi­de­reud­dan­nel­se, drøfte adgangen til udenlandsk arbejdskraft og i det hele taget tage alle midler i brug for at løse udfordringerne.

For på alle områder er der tale om en bunden opgave, som Det Blå Danmark sætter sig i spidsen for til gavn for hele samfundet.

Uden Det Blå Danmark kan vi skyde en hvid pind efter at opnå vores ambitiøse danske klimamål. Arbejdskraftsudfordringen i Det Blå Danmark er således ikke blot en udfordring for det enkelte rederi og den enkelte virksomhed. Det er en samfundsudfordring, som vi kun kan løse i fællesskab, og vi har brug for øget fokus på offentlige investeringer i den nødvendige infrastruktur, uddannelse og forskning.
Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier

Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier, siger:

”Rederierne og den maritime industri er helt centrale i den grønne omstilling. Uden Det Blå Danmark kan vi skyde en hvid pind efter at opnå vores ambitiøse danske klimamål. Ar­bejds­krafts­ud­for­drin­gen i Det Blå Danmark er således ikke blot en udfordring for det enkelte rederi og den enkelte virksomhed. Det er en sam­funds­ud­for­dring, som vi kun kan løse i fællesskab, og vi har brug for øget fokus på offentlige investeringer i den nødvendige infrastruktur, uddannelse og forskning.”

Jenny Braat, adm. direktør, Danske Maritime, siger:

”På for­svars­om­rå­det gør vi netop nu klar til at forsyne Søværnet med nye, topmoderne fartøjer, som bliver en markant opgradering på både funktionalitet og klimaaftryk. Vi har bedt om en langsigtet plan for udskiftning af Forsvarets mange ældre skibe, netop for at kunne sikre såvel de fysiske rammer som antallet af kvalificerede medarbejdere. Rapporten er et bidrag til at sikre den politiske forståelse af, at branchen på den ene side står klar til at løse en række store, vigtige opgaver, men samtidig har brug for politisk opbakning og målrettede investeringer. For manglen på arbejdskraft er en kæmpe udfordring, som vi kun kan løse sammen.”

Keld Bækkelund, formand for CO-industris maritime udvalg, siger:

”Det Blå Danmark er en afgørende danske styrkeposition. Både den grønne omstilling og det nye forsvarsforlig kan sikre endnu mere fremgang i industrien, men det kræver helt afgjort flere faglærte, styrkede er­hverv­s­ud­dan­nel­ser og et politisk fokus på god infrastruktur i og omkring vores havne”.

Rapporten bliver i dag fremlagt ved de tre or­ga­ni­sa­tio­ners fælles konference på Christiansborg med støtte fra Den Danske Maritime Fond. På konferencen bliver fremtidens be­skæf­ti­gel­ses­be­hov også belyst af er­hvervs­mi­ni­ster Morten Bødskov (S), Emilie Damm, analysechef i Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Erhvervsråd og drøftet med er­hvervsord­fø­re­re Mette Reissmann (S), Charlotte Bagge Hansen (M), Katrine Robsøe (RV) & Louise Schack Elholm (V).

Fotograf: Rasmus Kokholm

Fakta:

Det Blå Danmark er en af Danmarks er­hvervs­mæs­si­ge absolutte styr­kepo­si­tio­ner og Danmarks største enkeltstående eksporterhverv. Sektoren har i perioden 2009-2019 oplevet en pro­duk­ti­vi­tetsvækst på 9 % om året, mod 2 % i den samlede danske økonomi.

Eksporten udgør i sig selv 86 % af den samlede produktion i Det Blå Danmark og ca. en tredjedel af den samlede eksport i Danmark. Den gennemsnitlige vareeksport pr. ansat er samtidigt dobbelt så høj i den maritime industri, end den er i andre eks­portvirk­som­he­der. Samtidig skabes der stor værdi i erhvervene i Det Blå Danmark. For hver beskæftiget, skaber Det Blå Danmark mere end dobbelt så meget brut­to­vær­di­til­vækst (BVT) som den gennemsnitlige branche i dansk økonomi.

Rapporten med overblikket over behovet for de enkelte faggrupper kan downloades her