Seneste nyt
Danske Rederier

Afskaffelse af DIS-ordning vil være en katastrofe for dansk skibsfart 

Det er trist og bekymrende, at Frigast-udvalget nu foreslår at skrotte sø­mands­be­skat­nin­gen, den såkaldte DIS-ordning. Danske Rederier kommer derfor med en klar opfordring til regeringen og Folketinget om ikke at gennemføre dette forslag, da det vil få store negative konsekvenser for dansk skibsfart.

Det såkaldte Frigast-udvalg har i dag offentliggjort sine anbefalinger for ændringer i de eksisterende er­hvervs­støt­te­o­rd­nin­ger. Bl.a. foreslår udvalget at afskaffe DIS-ordningen. Det fremgår, at et evt. provenu ved at afskaffe DIS-ordningen er så usikkert, at det ikke medregnes i de 2,3 mia. kr., som Udvalget samlet set anbefaler at skære i de eksisterende er­hvervs­støt­te­o­rd­nin­ger. Udvalget konkluderer, at man på sigt må forvente, at en afskaffelse af DIS-ordningen vil medføre væsentligt færre danske søfolk og færre skibe under dansk flag, men har ikke nærmere vurderet afledte effekter for beskæftigelsen i land mv. 

”Det vil være en katastrofe for dansk skibsfart at afskaffe DIS-ordningen. Det handler grundlæggende om fastholdelse af Danmark som en stor søfartsnation med tusindvis af ansatte i Danmark. En afskaffelse af DIS-ordningen vil lede til markant og massiv udflagning af dansk flagede skibe til nabolande og andre sø­fart­s­na­tio­ner rundt omkring i verden. Umiddelbart skal stillinger i land følge med ud og med tiden vil vi også miste de danske søfarende og vigtige maritime kompetencer. Det er et højst usikkert eksperiment, som man bør holde sig langt fra. Det kan jeg ikke advare stærkt nok imod,” siger Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier. 

Der har historisk været bred politisk opbakning til dansk skibsfart og flertal for de rammevilkår, som gør det muligt for danske rederier at konkurrere på ver­dens­mar­ke­det. Det gælder også om DIS-ordningen, som har eksisteret siden 1988, der har et meget bredt forlig i Folketinget bestående af So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Venstre, Moderaterne, Liberal Alliance, Konservative, Radikale og Dansk Folkeparti bag sig. 

”Søfarten omtales ofte og med rette som en vigtig dansk styrkeposition. DIS-ordningen er en afgørende del af de rammevilkår, der gør det for muligt for danske rederier at sætte skibene på dansk flag, beskæftige danske søfolk og samtidig være kon­kur­ren­ce­dyg­tig på det globale marked. Den stærke og stabile politiske opbakning bag erhvervet fra skiftende regeringer har været afgørende for, at Danmark er blandt verdens ti største sø­fart­s­na­tio­ner. Det er Danmarks status som stolt søfartsnation og maritim supermagt, der er på spil her”, siger Anne H. Steffensen. 

 

Det vil være en katastrofe for dansk skibsfart at afskaffe DIS-ordningen. Det handler grundlæggende om fastholdelse af Danmark som en stor søfartsnation med tusindvis af ansatte i Danmark
Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danske Rederier

Danske Rederier påpeger en række alvorlige negative konsekvenser, hvis man afskaffer DIS-ordningen: 

Tab af Danmark førende position på søfartsområdet: 

Uden DIS-ordningen vil det danske flag ikke være kon­kur­ren­ce­dyg­tigt ift. andre lande, som f.eks. Norge, Tyskland og Singapore. Danmark vil miste sin verdensførende position, der er opbygget gennem årtier. Det vil koste indflydelse på global regulering af skibsfarten, hvor Danmark i dag er dags­or­dens­sæt­ten­de – ikke mindst i kampen for ambitiøse globale klimaregler. 

Udflagning af de danske skibe og tab af landbaseret aktivitet: 

Danske søfolk vil på kort sigt fortsat sejle, blot under et af vores nabolandes flag. Der vil på lidt længere sigt blive færre og færre danske søfolk, indtil de forsvinder helt. 2/3 af de mere end 7.500 danske søfolk bor i land- og yder kommuner, ligesom de maritime ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner ligger i byer som Marstal, Svendborg og Frederikshavn. Der er i dag hundredvis af stillinger i land, der er knyttet til skibene på dansk flag, der i givet fald vil følge med skibene ud af landet. 

Tab af nødvendige maritime kompetencer: 

Uden DIS-ordningen vil Danmark blive drænet for maritime kompetencer, da rederierne på længere sigt ikke vil kunne rekruttere danske søfolk. DIS-ordningen er en investering i dansk know-how til gavn for hele den maritime klynge og den grønne omstilling, hvortil dygtige medarbejdere med maritim baggrund yder et vigtigt bidrag. Danmark har i dag verdens 7. største maritime industri og der er mere end 100.000 i beskæftigelse i den maritime klynge. 

Fakta: 

DIS-ordningen: 

Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) indebærer, at de søfarende, hvad enten de er danske eller udenlandske, på danske skibe ikke skal betale skat af deres løn. DIS-ordningen er EU-godkendt og svarer til lignende ordninger i vores nabolande og andre sø­fart­s­na­tio­ner. Derfor er DIS-ordningen helt afgørende for at sikre beskæftigelsen af danske søfolk, og at det danske flag er kon­kur­ren­ce­dyg­tigt.     

Frigast-udvalget:  

Det såkaldte Frigast-udvalg er en ekspertgruppe, der har haft til opgave at se på fremtidens erhvervsstøtte og anbefale ændringer i ordningerne, der skal øge den strukturelle beskæftigelse med 4.000 fuld­tids­per­so­ner og årligt frigøre 2 mia. kr.