Seneste nyt

Danske Rederier søger engageret praktikant i Bruxelles i foråret 2024

Vil du være en del af Danmarks største eksporterhverv, som står midt i en vigtig grøn omstilling, hvor der skal findes nye og grønnere brændstoffer til at transportere varer på verdenshavene? Så er der her en spændende mulighed.

Du vil med prak­ti­kop­hol­det få masser af praktisk erfaring med in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se på EU-niveau inden for særligt international handel, klima, miljø og transport. Som en integreret del af dit arbejde vil du skabe internationale netværk og bidrage til at skabe alliancer blandt centrale be­slut­nings­ta­ge­re på vegne af det danske maritime erhverv.

Praktikanten på Danske Rederiers EU-Repræsentation er en uundværlig del af teamet. Konkret vil du komme til at beskæftige dig med politiske analyser, politisk kommunikation, møder i EU-in­sti­tu­tio­ner­ne, in­for­ma­tions­over­våg­ning, valget til Europa-Parlamentet samt opgaver knyttet til kontorets løbende drift.

Tildelingen af ansvar vil naturligt stige i takt med, at dine kompetencer udvikler sig under prak­tik­for­lø­bet, da Danske Rederier efterstræber at stå for det bedst tænkelige praktikforløb for den studerende. Du vil opleve et dynamisk arbejdsmiljø i Bruxelles, hvorfor dit ansvar naturligvis skal følge med.

Af samme årsag er der mulighed for at forlænge opholdet til to semestre (et kalenderår). Det er ikke et krav, men vil være en spændende og udbytterig mulighed for begge parter.

Vi forestiller os, at du

•    er i gang med en relevant samfundsfaglig kan­di­da­tud­dan­nel­se.
•    har et solidt teoretisk kendskab til EU-forhold
•    taler og skriver engelsk flydende
•    er indstillet på at løse både politiske og driftsmæssige opgaver
•    er social, engageret, fleksibel og god til at skabe kontakter.

Du kan forvente

•    udfordrende opgaver i et spændende internationalt miljø i Bruxelles
•    et solidt indblik i EU's be­slut­nings­pro­ces og in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se for                 Danmarks største eksporterhverv
•    indsigt i mange forskellige politikområder lige fra klima og miljø til transport        og handel
•    en månedlig godtgørelse, samt tillæg til bolig i Bruxelles.

Er du interesseret?

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos se­kre­ta­ri­ats­chef hos Danske Rederiers EU-Repræsentation, Bjarne Løf Henriksen, på + 32 470 740 040 eller på mail blh@danishshipping.dk.

Du kan finde mere information om Danske Rederier på vores hjemmeside www.danishshipping.dk.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV og relevante bilag samlet i en pdf-fil, som du sender til hr@danishshipping.dk med overskriften: ”Praktikant Bruxelles” gerne hurtigst muligt, da vi løbende afholder samtaler, men senest søndag den 19. november 2023.

Om Danske Rederier

Danske Rederier er en interesse- og ar­bejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tion for det danske rederierhverv. Danske Rederier blev stiftet i 1884 og har siden været samlingspunkt for dansk skibsfart, der i dag er Danmarks største eksporterhverv og trækker 95.000 arbejdspladser i Det Blå Danmark.
Dansk skibsfart står for kva­li­tets­skibs­fart og omfatter både container-, tørlast-, produkttank-, gastank- og specialfart.

Danske Rederier varetager erhvervets interesser og fungerer som ar­bejds­gi­ver­or­ga­ni­sa­tion for medlemmerne med indmeldte skibe under dansk flag.

Danske Rederier spiller en aktiv rolle i forhold til myndigheder og be­slut­nings­ta­ge­re både herhjemme og internationalt. Herudover er Danske Rederier medlem af de internationale re­de­ri­o­r­ga­ni­sa­tio­ner ICS og ECSA. Organisationen er derfor med i alle relevante sammenhænge og har permanent repræsentation i Bruxelles.