Danske Rederier
International skibsfart

EU-Repræsentation

Danske Rederier har siden 1989 været repræsenteret i Bruxelles med eget kontor. EU-Re­præ­sen­ta­tio­nen varetager opgaver, der kræver en løbende dialog med EU-in­sti­tu­tio­ner­ne og nøg­le­in­ter­es­sen­ter, for at sikre en bedre forståelse for Danmarks rederierhverv.

Arbejdet udføres både på politisk plan med direkte kontakt til diverse kommissærer og Europa-Parlamentet og på administrativt plan med Europa-Kommissionens ge­ne­ral­di­rek­to­ra­ter og med­lem­slan­de­nes faste re­præ­sen­ta­tio­ner i Bruxelles. 

Varetagelsen af medlemmernes interesser sikres gennem: 

 • Omhyggelig overvågning af kommende EU-initiativer for at sikre rettidigt input.
 • Effektiv og målrettet kommunikation til de rigtige interessenter på det rigtige tidspunkt.
 • Tidlig definition af strategi, interessenter og budskaber.

Danske Rederiers EU-Repræsentation varetager desuden opgaver i relation til:

 • Er­hverv­s­ø­ko­no­mi­ske rammer 
 • Klima og miljø 
 • Offshore aktiviteter 
 • Sociale anliggender 
 • Pirateri 
 • Det indre marked og toldunionen 
 • International handel og sank­tions­po­li­tik 
 • Pas­sa­ger­sik­ker­hed 
 • Havnepolitik 
 • CSR 
 • Transport af levende dyr 
 • Arktiske forhold 

Danske Rederier har i sit årelange virke i Bruxelles formået at etablere sig som rådgiver for EU-in­sti­tu­tio­ner­ne. En konstruktiv tankegang sikrer også, at EU ofte støtter international lovgivning på ship­ping­om­rå­det og IMO’s arbejde. Aktiv deltagelse i den europæiske rederiforening ECSA er også sikret med repræsentation i alle udvalg. 

Ad-hoc støtte til medlemmer ydes på specifikke spørgsmål dækkende fra beskatning til international sank­tions­po­li­tik. 

Har du som medlem af Danske Rederier brug for hjælp? 

Danske Rederiers medarbejdere på EU-Re­præ­sen­ta­tio­nen arbejder tæt sammen med kollegerne fra de politiske afdelinger i Amaliegade 33 i København for at understøtte danske rederiers in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se, herunder lovgivning, møder, events m.m. 

Kontakt os for nærmere information. 

EU-re­præ­sen­ta­tio­nen

Adresse: 

Avenue des Gaulois 34
1040 Bruxelles 

Telefon:
+32 (0)2 230 81 41 

E-mail:
bxl@danishshipping.dk