Klima
Globale forhold

International kli­ma­re­gu­le­ring

International og regional handling skal drive grøn omstilling.

For at nå i mål med en global aftale om kli­ma­neut­ra­li­tet i 2050 kræves en ambitiøs og forpligtende international regulering i IMO, som tilskynder first-movers og samtidig sikrer et level playing field.  

Samtidig kan EU være med til at anvise vejen for en global regulering, der tager udgangspunkt i de ambitiøse reguleringer, som udgør en del af EU’s ambitiøse klimapakke ”Fit for 55”. 

IMO har i juli 2023 taget et historisk skridt i den rigtige retning, hvor medlemslandene satte sig et mål nul-emissioner i eller omkring 2050 og, at mindst 5% af brænd­stof­for­bru­get skulle være grønne brændstoffer i 2030.

Dertil vedtog IMO pejlemærker for driv­hus­gas­ud­led­nin­ger­ne for 2030 og 2040 på hhv. minimum 20% og 70%, som skal sikre, at udvikling går den rette vej frem mod 2050. For at nå i mål er medlemslandene i IMO samtidig blevet enige om, at man i 2025 skal have et teknisk og økonomisk virkemiddel på plads, der kan træde i kraft i 2027. Det tekniske virkemiddel skal sikre globale regler for, hvornår et brændstof kan anses som grønt, mens et økonomisk virkemiddel, som fx en afgift, der skal bygge bro over prisforskellen på sorte og grønne brændstoffer. 

IMO kan hente inspiration fra EU, hvor man med Fit for 55 er blevet enige om at inkludere skibsfart i EU’s kvo­te­han­dels­sy­stem samt at sætte krav til de brændstoffer der anvendes (FuelEU Maritime). 

Konkret skal skibe over 5.000 GT der sejler til, fra og mellem EU-havne modsvare sine CO2-emissioner med CO2-kvoter. For skibe der sejler til og kommer fra 3. lande, skal der modsvares kvoter svarende til 50 procent af emissionerne. 

Endvidere skal man i EU reducere indholdet af drivhusgasser i sine brændstoffer med to procent i 2025 stigende til 80 procent i 2050. Indledningsvis kan kravene opfyldes ved brug af bio­brænd­stof­fer, men på sigt vil der være et stort behov for e-fuels, som e-methanol og e-ammoniak, for at opfylde målet.