Europa-Parlamentsvalg 2024

Danske Rederier opfordrer kandidater og medlemmer af Parlamentet til at have fokus på bl.a. den grønne omstilling af skibsfarten, aktiv handels- og in­du­stripo­li­tik og maritim sikkerhed.

Søfart har gennem århundreder været afgørende for Europa. Som vækst- og jobskaber. Som fundament for samhandel og samarbejde med resten af verden. Et stærkt Europa har stor betydning for erhvervslivet, borgere og søfarten. EU’s fælles spilleregler, gode han­dels­sam­ar­bej­de og åbne markeder skaber velstand. EU står foran valg af et nyt Europa-Parlament, og for Danske Rederier er nøgleopgaverne i de næste fem år den grønne omstilling samt at styrke maritime aktiviteter og deres kon­kur­ren­ce­dyg­tig­hed under europæisk flag set i forhold til resten af verden.

Set fra Danske Rederiers synspunkt bør MEP’erne især have fokus på den grønne omstilling, handels- og in­du­stripo­li­tik og sikkerhed. Det er helt afgørende områder for skibsfarten. 

Vores ønsker til Europa-Parlamentet de kommende år ser således ud: 

Klima og miljø – grøn omstilling af søfarten

Adgang til grønne brændstoffer: EU skal gå forrest i den grønne omstilling af skibsfarten

1. Nøglen til skibsfartens grønne omstilling er tilstrækkelige mængder af alternative brændstoffer og nye løsninger på ener­gi­ef­fek­ti­vi­se­ring. Det er i høj grad myndighedernes rolle at bidrage til til­ve­je­brin­gel­se af tilstrækkelige vedvarende energikilder til brug for produktionen af nye grønne brændstoffer. Det er afgørende for at levere konkrete driv­hus­gas­re­duk­tio­ner med de vedtagne mål i FuelEU Maritime, de vedtagne brænd­stof­stan­dar­der og kvo­te­han­dels­sy­ste­met.

2. Sags­be­hand­ling­sti­den for udvikling og udbygning af vedvarende ener­gi­pro­jek­ter skal nedbringes. Vi­de­re­ud­vik­ling af EU’s elnet-infrastruktur samt yderligere allokering af midler til European Hydrogen Bank og EU’s in­nova­tions­fond, skal bidrage til at sikre
adgang til tilstrækkelige mængder alternative brændstoffer samt omstillingen af den europæiske handelsflåde til nye grønne skibe.

Fangst og lagring af CO2: Europa skal være europæisk frontløber på
fangst og lagring af CO2 (CCS)

3. EU bør sikre en klar im­ple­men­te­rings­plan for EU’s lagringsmål på 50 mio. tons CO2 i 2030, herunder hav­ne­in­fra­struk­tur til håndtering af CO2, bygning af nye CO2-skibe på europæisk flag samt skabelse af et indre marked for maritim transport af CO2.

Bæredygtig skibsophugning: Høj EU-standard som løftestang for global skibsophugning

4. EU bør bane vejen for, at de høje europæiske standarder for bæredygtig skibsophugning, som foreskrives i EU’s skibs­op­hug­nings­for­ord­ning, også kan anvendes på EU-godkendte
op­hug­nings­fa­ci­li­te­ter uden for OECD. EU bør afsætte tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre de relevante godkendelser og kontrol af faciliteter uden for OECD.

Handelspolitik

Handels- og in­du­stripo­li­tik: EU skal stemple ind på en aktiv europæisk handels- og in­du­stripo­li­tik

5. EU bør fokusere på im­ple­men­te­rin­gen af eksisterende handelsaftaler samt knytte handelsaftaler endnu tættere med bistandsmidler. Han­dels­hin­drin­ger, såsom kon­kur­ren­ce­forvri­den­de
statsstøtte, reservation af laster og andre former for diskri­mi­ne­ren­de
tiltag skal reduceres.

6. EU bør give fordelagtig markedsadgang til EU’s markeder for den afrikanske eksport. Der bør lægges op til en stærkere europæisk til­ste­de­væ­rel­se og et tættere økonomisk samarbejde med Den Afrikanske Union og de regionale afrikanske samarbejder.

7. EU bør aktivt arbejde for en stærkere europæisk dialog og koordinering på geopolitikken med erhvervslivet. Der skal tilføres flere ressourcer til den europæiske uden­rig­stje­ne­ste (EEAS) — og EU bør rådgive og sce­na­ri­e­plan­læg­ge med europæisk erhvervsliv. I tillæg bør EU i højere grad stemple ind med en koordineret tilgang til geopolitiske brændpunkter som Kina og Rusland og bygge stærkere bånd til lande som USA, Indien og andre relevante markeder og lande.

Transport og sikkerhed

Sikker maritim transport: EU bør reagere på maritime sik­ker­heds­trus­ler og levere rettidige maritime sik­ker­heds­op­lys­nin­ger

8. EU-landene bør i langt højere grad opruste og koordinere deres til­ste­de­væ­rel­se ved Guineabugten og Det Røde Hav til at imødegå angreb af hensyn til besætningernes sikkerhed og den regionale og globale handel.

9. EU bør stå i spidsen for at koordinere en fælles plan for beskyttelse mod hybridtrusler, herunder mod kritisk offshore infrastruktur i EU.

Stærkere værn mod organiseret kriminalitet i den maritime værdikæde

10. I forlængelse af ny Maritim Sik­ker­heds­stra­te­gi og Kommissionens ”roadmap” til bekæmpelse af organiseret kriminalitet samt revision af EU’s narko­ti­ka­stra­te­gi er der behov for, at EU i samarbejde med med­lem­s­sta­ter­ne iværksætter effektive tiltag som f.eks. øget container-scanning og styrket internationalt samarbejde.

Styrke nærskibsfarten: Prioriteret EU-indsats for øget multimodal integration og mere gods på søen

11. EU skal fortsat være ambitiøs, når det kommer til at sikre et bedre samspil mellem trans­port­for­mer og en øget anvendelse af kombinerede trans­port­løs­nin­ger med den grønne omstilling for øje. Nærskibsfarten vil med færdiggørelsen af FuelEU Maritime samt
inklusionen af skibsfart under EU ETS-regimet blive et grønnere trans­por­tal­ter­na­tiv. Nærskibsfarten bidrager ikke kun til at nedbringe driv­hus­gas­ud­led­nin­ger betydeligt, men afhjælper også trængselspro­ble­met på vejene. EU bør prioritere og sikre konkrete
mål og indsatser for at flytte gods fra vej til sø i en revision af EU’s multimodale strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet.

Læs meget mere om vores ønsker herunder: