Støttefonde

Danske Rederier administrerer en række mindre maritime fonde, hvorfra der er mulighed for at søge om økonomisk støtte, såfremt en række betingelser opfyldes.

I det følgende er anført de fonde, som Danske Rederier administrerer, herunder om fondene modtager ansøgninger. Formål, hvortil der kan ansøges om støtte, samt krav til ansøgning og betingelser for at kunne yde støtte, er ligeledes anført. Ansøgninger, der ligger uden for fondenes formål, vil ikke kunne komme i betragtning til støtte.

Peder og Kamma Koch Jensens Legat til minde om deres forældre

Legatets formål er at fremme alt, hvad der tjener søfartens bedste.

Legatet modtager ansøgninger. Kun ansøgninger, der opfylder dette formål, kan komme i betragtning til støtte. Det er legatets bestyrelse, som afgør dette. Legatet har årligt mulighed for at uddele ca. 50-75 t.kr.

Ansøgning om støtte skal ske skriftligt og indeholde følgende oplysning som minimum:
•    Oplysning om det ansøgt beløb, herunder om andre fonde m.v. er ansøgt om samme eller tilsvarende beløb.
•    Beskrivelse af formålet med ansøgningen, herunder hvor støtten skal finde anvendelse, eksempelvis hvis der er tale om en del af et større projekt.
•    Redegørelse for, hvorledes at det ansøgte beløb tjener søfartens bedste.
•    Budget for hvorledes støtte skal anvendes, herunder den samlede økonomi i projektet med angivelse af totale indtægter og omkostninger.
•    Oplysninger og kort beskrivelse af ansøger og modtager (navn på ansøger, herunder virksomhed eller organisation samt dennes formål, adresse, kontaktperson, CVR-nummer eller CPR-nummer, kon­toop­lys­nin­ger m.v.).

Ansøgningen med relevant dokumentation skal indsendes på mail til fond@danishshipping.dk

An­søg­nings­fri­sten er den 1. oktober hver år med uddeling senest i december samme år. Alle ansøgninger besvares.

Bevilgede ansøgninger udbetales, når ansøger har opfyldt betingelserne og indsendt den nødvendige dokumentation. Bevillinger fra legatet indberettes efter gældende regler til Skat­testy­rel­sen og er sædvanligvis skattepligtige for modtager.

Danske Rederiers Un­der­støt­tel­ses­fond og fonden til Søfarendes og Søfartens Vel

Fondens formål er 1) at yder enkeltstøtte til efterladte efter danske søfolk og til gamle eller svagelige søfolk eller støtte til stiftelser, foreninger eller selvejende institutioner for trængende søfolk, såsom sømandshjem og lignende, samt 2) støtte til principielt institutioner, der arbejder med søfartens vel for øje eller til enkeltpersoner, der skønnes værdige til støtte, og som har tilknytning til søfarten.

Fonden modtager ansøgninger. Kun ansøgninger, der opfylder dette formål, kan komme i betragtning til støtte. Det er fondens bestyrelse, som afgør dette. Fonden har årligt mulighed for at uddele ca. 250 t.kr.

Ansøgning om enkeltstøtte skal ske ved anvendelse af an­søg­nings­ske­ma, som findes på denne side. I an­søg­nings­ske­ma­et er indsat en vejledning samt oplysninger om de bilag, herunder tilknytning til søfarten, der skal vedlægges an­søg­nings­ske­ma­et. An­søg­nings­ske­ma og bilag skal sendes på mail til fond@danishshipping.dk. Undtagelsesvis kan an­søg­nings­ske­ma og bilag også indsendes til Danske Rederier, Amaliegade 33, 1256 København K. Mærk kuverten “Fondsansøgning”.

Ansøgning om anden støtte end enkeltstøtte skal ske skriftligt og  indeholde følgende oplysning som minimum:

•    Oplysning om det ansøgt beløb, herunder om andre fonde m.v. er ansøgt om samme eller tilsvarende beløb.
•    Beskrivelse af formålet med ansøgningen, herunder hvor støtten skal finde anvendelse, eksempelvis hvis der er tale om en del af et større projekt.
•    Redegørelse for, hvorledes det ansøgte beløb opfylder fondens formål.
•    Budget for hvorledes støtte skal anvendes, herunder den samlede økonomi i projektet med angivelse af totale indtægter og omkostninger.
•    Oplysninger og kort beskrivelse af ansøger og modtager (navn på ansøger, herunder virksomhed eller organisation samt dennes formål, adresse, kontaktperson, CVR-nummer eller CPR-nummer, kon­toop­lys­nin­ger m.v.).

Ansøgningen med relevant dokumentation skal indsendes på mail til fond@danishshipping.dk 

An­søg­nings­fri­sten er den 15. oktober hver år med uddeling senest i december samme år. Alle ansøgninger besvares.

Bevilget enkeltstøtte udbetales hvert år i december og efter be­sty­rel­ses­mø­det. Fonden har modtaget godkendelse efter ligningslovens § 7 nr. 22, hvorfor enkeltstøttet er skattefrit for modtager. Andre imødekomne ansøgninger udbetales, når ansøger har opfyldt betingelserne og indsendt den nødvendige dokumentation. Bevillinger fra fonden indberettes efter gældende regler til Skat­testy­rel­sen og er sædvanligvis skattepligtige for modtager.

Pensionsfonden for Skibsofficerer
Fondens formål er at yde pen­sion­s­tilskud, herunder tilskud til virksomme alders-, invalide-, enke- og børnepensioner, og at bevilge særlige over­gang­sy­del­ser i forbindelse med pensionering inden for de redereri, der historisk har bidraget til fonden.

Fonden modtager IKKE ansøgninger. Kun tilknyttede rederier til fonden kan indstille til pen­sion­s­tilskud.

Mener du at være bland mod­ta­ger­grup­pen, så skal du kontakte dit tidligere rederi.

Rederier med tilknytning til fonden kan kontakte Danske Rederier for nærmere.