Uddannelse

Mentor/mentee-ordningen

Men­tor­ord­nin­gen er lavet for at hjælpe de unge søfarende ved at støtte dem i deres uddannelses- og karrierevalg, samt i deres møde med prak­sis­fæl­leska­bet og Det Blå Danmark. En mentor bliver betragtet som en ”professionel ven”, dermed en rollemodel, der igennem sin livserfaring kan hjælpe den unge søfarende med at blive bedre til at navigere ar­bejds­mar­ke­det, ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­nen, og privatlivet.

Den professionelle relation, der er imellem mentor og mentee, er bygget på værdierne: respekt, tillid, empati, og fortrolighed.

Men­tor­ord­nin­gen bliver koordineret af Danske Rederiers praktikkontor og støttes af de maritime ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner. Rollen som mentor er et frivilligt ulønnet arbejde. 

Men­tor­ord­nin­gen har til formål at støtte unge søfarende i deres læringsbehov. Der kan opstå en grøft imellem den unge og ar­bejds­mar­ke­det i mødet med ar­bejds­mar­ke­dets struktur, kultur, og opgaver. De unge søfarende, som står overfor deres første møde med enten en arbejdsplads eller et praktiksted, har alle et læringsbehov, der handler om at indsluses og oplæres i prak­sis­fæl­les­ska­bet. Læringsbehovet kan være af kulturel, social og faglig karakter, og som mentor skal du være indstillet på at arbejde med den unge mentee, også selvom læringsbehovet ikke nødvendigvis er fagligt.

I tilfælde hvor læringsbehovet er relateret til prak­sis­fæl­les­ska­bet, skal en mentor typisk støtte den unge søfarende i at blive en del af prak­sis­fæl­les­ska­bet. Det er vigtigt som mentor at spørge sig selv: hvad har mentee behov for at lære? Dette gælder både overordnede emner og helt konkrete områder.

 

Men­tor­for­lø­bets faser

Mentorforløbet kan opdeles i tre faser: be­gyn­del­ses­fa­sen, mellemfasen og slutfasen. I be­gyn­del­ses­fa­sen skal der skabes en relationen imellem mentor og mentee. Derudover, skal der udarbejdes en aftale som for­vent­nings­af­stem­mer, hvad der er formålet med mentorforløbet, samt hvilke læringsbehov den pågældende mentee har. Mellemfasen er hvor det egentlige mentorforløb finder sted og hvor indlæring skaber forandringer. I slutfasen er det vigtigt at mentor og mentee får evalueret de opstillede mål man lavede i be­gyn­del­ses­fa­sen: hvordan er de opnået? Hvad skal mentee selv være opmærksom på fremadrettet? Er der opstået nye pro­blem­stil­lin­ger? Hvilke metoder var gode at bruge? Det er meget vigtigt at få afsluttet mentorforløbet, så der er klarhed omkring relationen og eventuelle forventninger til fremtiden.

Det typiske mentorforløb strækker sig over ud­dan­nel­ses­pe­ri­o­den samt de tre første aktive er­hvervs­må­ne­der således at mentee stadig har mulighed for støtte. Mentee kan derfor få støtte under hele uddannelsen samt i de første måneder i sin karriere.

Mentorforløbet bliver anset for at være en privat relation mellem mentee og mentor, der er formidlet af Danske Rederier støttet af de maritime ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner.

 

Rollen som mentor

Påtager du dig rollen som mentor bliver du en fortrolig og kritisk professionel ven for en mentee. Du skal i mentorrollen bruge dine egne erfaringer fra arbejdslivet, og du skal finde en balance for hvordan du gør brug af dine erfaringer som mentor. Du skal som mentor skabe en relation, der bygger på både tillid og gensidig respekt. På den måde har du som mentor en langt større succesrate for at få skabt et læringsrum. Rollen som mentor hænger uløseligt sammen med mentorens ansvarsområder, opgaver, og metoder.

 

Opgaver og ansvar som mentor

Som mentor har du et ansvar igennem hele mentorforløbet for at det bliver fokuseret omkring mentees læringsbehov. For dig som mentor betyder dette, at du fra starten skal for­vent­nings­af­stem­me med mentee, så I sikrer at begge er klare på hvad relationen handler om, og hvad behovene er. Du skal på forhånd sætte dig ind i, hvad rollen som mentor indebærer, og hvad det vil kræve af dig både i tid og ressourcer.

 

Særligt om det at være mentor for en ung til søs

Unge, der vælger en karriere til søs, skal i lighed med alle andre unge, stå i deres første møde med arbejdspladsen og erhvervslivet. Fra det første møde gælder det for den unge at komme godt ind i det prak­sis­fæl­les­skab, der kan danne rammen for den første læring i praksis. I forberedelsen på livet til søs vil mentee have brug for sin mentor.

Når prak­sis­fæl­les­ska­bet er placeret på et skib langt hjemmefra, har den unge ikke den samme mulighed for at trække sig fra prak­sis­fæl­les­ska­bet efter endt arbejdsdag, som hvis den unge havde et job til lands. Mødet med arbejdspladsen og erhvervet er derfor anderledes end for unge under andre uddannelser.

 

Hvordan matches mentor og mentee?

Men­tor­ord­nin­gen bliver koordineret af prak­tik­kon­to­ret hos Danske Rederier og bliver støttet af de maritime ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner. Alle mentees tilmeldinger anonymiseres, hvorefter der laves en åben koordinering med mentorerne, der vil kunne læse ansøgningerne fra mentees. Det endelig match foretages af Danske Rederiers praktikkontor, der i videst omfang sørger for at tilgodese mentorens ønsker. Efterfølgende sørger prak­tik­kon­to­ret for, at der udveksles kon­tak­top­lys­nin­ger mellem mentor og mentee.

 

Når kemien ikke fungerer

Der kan i ethvert mentorforløb være perioder, hvor der skal arbejdes mere entydigt med relationen mellem mentor og mentee end i andre perioder. Der kan dog også laves match, som ikke fungerer selv efter at have arbejdet aktivt med relationen. I de tilfælde er det vigtig med en gensidig forståelse af, at afbrydelse af mentorforløbet vil være bedst for alle parter. Hvis et forløb skal afsluttes før forventet skal dette meldes til Danske Rederiers praktikkontor, så der vil kunne laves et nyt match for både mentor og mentee.

 

Møder for mentorer

Når du vælger at pådrage dig mentorrollen og siger ja til at have en positiv indflydelse på et ungt menneske, kommer du per automatik til at investere en del af dig selv i et andet menneske. Denne investering indeholder både tidsforbrug og ved at bruge dine erfaringer, som livet har givet dig. Danske Rederier planlægger og afholder i samarbejde med de maritime ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner opstarts- og in­for­ma­tions­mø­der for mentorer 2-3 gange årligt. Fortrolighed og tillid er nøglebegreber i et mentorforløb. Derfor er det vigtigt, at der på mentormøderne bliver er­fa­rings­ud­veks­let og hentet inspiration hos hinanden med udgangspunkt i egen mentorrolle.

Vil du være mentor?

Du kan tilmelde dig som mentor for en af de unge søfarende ved at anvende til­mel­dings­ske­ma­et nedenfor. Efter tilmeldingen vil du modtage information pr. mail omkring men­tor­ord­nin­gen, og hvornår kommende mentorer mødes første gang til et in­for­ma­tions­mø­de.

Vil du være mentee?

Ønsker du at melde dig som mentee i men­tor­ord­nin­gen for unge søfarende kan du tilmelde dig via linket nedenfor. Snarest efter tilmeldingen vil du modtage information pr. mail om hvornår du vil blive tildelt en mentor og hvordan forløbet starter. Vi bestræber os på at kunne give dig en mentor hurtigst muligt.